České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis Dalkia

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
4.24 102.05% 7. 11. 2015 37.8% 62.2% 2,079,142 9,769,286 15,699,148

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa Dalkia 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 7. 11. 2008
Dátum splatnosti 7. 11. 2015
Emisný kurz 102.05%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501603
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 42,400,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,000,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 10,000
Počet CP v emisii (ks) 100,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 42,400,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 4.24
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 4.24

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Dalkia Česká republika, a. s.
IČO 451 93 410
Ulica 28. října 3123/152
PSČ 709 74
Mesto Ostrava
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Dalkia 


2011
Celkové aktíva 15,699,148
Cudzie zdroje 5,929,862
Dlh/prevádzkový zisk 0.4
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -4,928,277
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.32
Investičný CF 176,902
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 4,273,439
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2,876,591
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -9,649,077
Obežné aktíva 3,244,610
Odpisy -32,802
Poznámky
Prevádzkové výnosy 13,196,233
Prevádzkový CF 3,005,579
Rentabilita aktív (ROA) 13.2%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 21.3%
Ročný čistý zisk 2,079,142
Stav finančných účtov 444,120
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 9,769,286
Vlastné imanie / Celkové aktíva 62.2%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 2,735,351
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 3,146,447
Záväzky / Celkové aktíva 37.8%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 10,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 1,140,047
Úrokové náklady -19,330
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 391%
Úrokové výnosy 4,939
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -14,391

« Späť na prehľad dlhopisov