České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Sazka 9% 06-21

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
9.00 99.40% 12. 7. 2021 74.83% 25.17% 1,428,532 3,593,394 14,275,452

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 12. 7. 2006
Dátum splatnosti 12. 7. 2021
Emisný kurz 99.40%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN XS0258547057
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 9,675,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 215,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 50,000
Počet CP v emisii (ks) 4,300
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 19,350,000
Skratka 25854705
Stav CP Suspendácia 10.januára 2011
Trh Luxembourg, aktuálne suspendovaný
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 9.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 9.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent SAZKA, a.s.
IČO 471 16 307
Ulica K Žižkovu čp. 851
PSČ 190 93
Mesto Praha 9
Rok vzniku subjektu 1993

2010
Celkové aktíva 14,275,452
Cudzie zdroje 10,682,058
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2010
Finančný CF -1,854,537
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 3.84
Investičný CF 452,971
Krátkodobé bankové úvery 1,634,593
Krátkodobé záväzky 4,606,006
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2,097,334
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -6,478,934
Obežné aktíva 2,485,742
Odpisy -134,185
Poznámky V konkurze
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF 1,326,968
Rentabilita aktív (ROA) 10.01%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 39.75%
Ročný čistý zisk 1,428,532
Stav finančných účtov 213,193
Súvahový Cash Flow 1,562,717
Tržby za tovar, aktivácia 7,828,142
Vlastné imanie 3,593,394
Vlastné imanie / Celkové aktíva 25.17%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1,349,208
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,399,600
Záväzky / Celkové aktíva 74.83%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -651,641
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 87.53%
Úrokové výnosy 744,515
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 92,874

« Späť na prehľad dlhopisov