České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

SM VAK OVA 5,00/15

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
5.00 99.66% 15. 11. 2015 40.8% 59.2% 362,480 4,429,052 7,478,955

Dokumenty k dlhopisu: Výročná správa SMVK 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 15. 11. 2005
Dátum splatnosti 15. 11. 2015
Emisný kurz 99.66%
Ex-kupón 1 kalendárny mesiac pred dátumom výplaty kupónu
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501462
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 100,000,000
Mena denominácie CZK
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 2,000,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000,000
Počet CP v emisii (ks) 2,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 100,000,000
Skratka BDAVOKAO
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 5.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 5.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
IČO 45193665
Ulica 28. října 169
PSČ 709 45
Mesto Ostrava
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa SMVaK 


2011
Celkové aktíva 7,478,955
Cudzie zdroje 3,049,903
Dlh/prevádzkový zisk 2
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF -349,135
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.6
Investičný CF -477,836
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 547,439
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 486,893
Mena účtovnej závierky tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,138,072
Obežné aktíva 498,458
Odpisy -421,650
Poznámky
Prevádzkové výnosy 2,109,025
Prevádzkový CF 689,454
Rentabilita aktív (ROA) 4.8%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 8.2%
Ročný čistý zisk 362,480
Stav finančných účtov 90,390
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 4,429,052
Vlastné imanie / Celkové aktíva 59.2%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 975,821
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 3,458,425
Záväzky / Celkové aktíva 40.8%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 1,989,142
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 12,778
Úrokové náklady -105,944
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 13635%
Úrokové výnosy 777
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -105,167

« Späť na prehľad dlhopisov