České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis č. 2 CASSOFIN, a.s.

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
8.00 06/30/2013 52.67% 47.33% -237,139 2,008,210 4,243,364

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis č. 2 CASSOFIN, a.s.   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 08/01/2007
Dátum splatnosti 06/30/2013
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 1.8.2007 – 30.9.2008
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4110001464
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 92,943
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,161,787
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 3,319.39
Počet CP v emisii (ks) 350
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 92,943
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom, na meno, výplata na bankový účet, alebo v sídle emitenta
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 8.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 8.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CASSOFIN, a.s.
IČO 31,731,546
Ulica Letná 27
PSČ 4001
Mesto Košice
Rok vzniku subjektu 1996

2009
Celkové aktíva 4,243,364
Cudzie zdroje 2,235,154
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2009
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.77
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 528,327
Krátkodobé záväzky 80,263
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24,934
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -74,432
Obežné aktíva 3,194,673
Odpisy -86,248
Poznámky býv. Stavoprojekting, a.s.
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -5.59%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -11.81%
Ročný čistý zisk -237,139
Stav finančných účtov 334,545
Súvahový Cash Flow -150,891
Tržby za tovar, aktivácia 65,628
Vlastné imanie 2,008,210
Vlastné imanie / Celkové aktíva 47.33%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -108,643
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,500,000
Záväzky / Celkové aktíva 52.67%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -152,989
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 303.15%
Úrokové výnosy 50,466
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -102,523

« Späť na prehľad dlhopisov