České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Sportline 01

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.00 100.00% 28. 3. 2013

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 14. 10. 2009
Dátum splatnosti 28. 3. 2013
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov do 28. 3. 2013
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN SK4110001621
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 79,800
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 1,330,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 3,325.00
Počet CP v emisii (ks) 400
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 79,800
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejne obchodovateľný, na meno, prevoditeľný
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent SPORTLINE s.r.o.
IČO 35,966,807
Ulica Za stanicou 11925
PSČ 831 04
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2005

Celkové aktíva
Cudzie zdroje
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 3.03
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Ročný čistý zisk
Stav finančných účtov
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie
Vlastné imanie / Celkové aktíva
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 439,000
Záväzky / Celkové aktíva
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov