Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Cemmac, a.s.

ISIN: CS0009007752 | IČO: 31412106 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Akciová spoločnosť CEMMAC, a.s. je uznávanou spoločnosťou zaoberajúcou sa predovšetkým výrobou cementu a malty. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na dva druhy akcií: akcie na meno v počte 415 865ks v menovitej hodnote 33,20 EUR, ktoré sú verejne neobchodovateľné a na akcie na doručiteľa v počte 78 535ks v menovitej hodnote 33,20 EUR, ktoré sú verejne obchodovateľné na regulovanom trhu na BCPB. Držiteľom majoritného balíka akcií je rakúska spoločnosť Asamer&Hufnagl Baustoff Holding Wien GmbH Co.KEG s podielom 82,71%.


  • Zisk po zdanení - Cemmac, a.s.
  • Dividenda - Cemmac, a.s.
  • Aktíva - Cemmac, a.s.
  • Vlastný kapitál - Cemmac, a.s.
  • Tržby - Cemmac, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 39,802 42,704 41,828 45,892 50,853
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 2,016 1,533 4,13 -4,054 1,52
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,536 -0,028 -0,172 -0,934 -2,436
D/E 0,60 0,664 0,531 0,682 0,360
Dividenda (EUR/akcia) 2,8 7 5 25
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 0,62% 3,62% 6,08% 6,53% 20,42%
ROE 1,00% 6,09% 9,30% 10,98% 28,23%
Tržby (mil. EUR) 28,942 31,837 34,67 39,569 50,285
Vlastný kapitál (mil. EUR) 24,677 25,409 27,325 27,288 36,781
Zisk na akciu (EUR/ks) 0,50 3,128 5,142 6,06 21
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,247 1,547 2,542 2,996 10,383
Základné imanie (mil. EUR) 16,414 16,414 16,414 16,414 16,411
Záväzky (mil. EUR) 14,704 16,874 14,502 18,604 13,241
Účtovná hodnota 49,91 51,39 55,27 55,19 74,41

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Cemmac 2011
Účtovná závierka Cemmac 2009
Účtovná závierka Cemmac 2010
Účtovná závierka Cemmac 2011
Účtovná závierka Cemmac 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií