Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Dolkam Šuja, a.s.

ISIN: CS0009013354 | IČO: 31561870 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Dolkam Šuja, a.s., ktorá vznikla v roku 1992 sa zaoberá výrobou a predajom dolomitického kameniva. Akcie spoločnosti sú obchodované na regulovanom volnom trhu na BCPB v počte 28 253ks. Majoritnými akcionármi sú spoločnosti JOMA spol. s.r.o. s podielom na ZI vo výške 57,84% a spoločnosť Vápenka Čertovy schody, a.s. s podielom 27,36%. Zvyšok akcií vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - Dolkam Šuja, a.s.
  • Aktíva - Dolkam Šuja, a.s.
  • Vlastný kapitál - Dolkam Šuja, a.s.
  • Tržby - Dolkam Šuja, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 7,835 7,198 6,975 6,629 6,73
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,751 0,411 0,529 0,183 0,972
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,451 0,266 0,2 -0,041 1,207
D/E 0,08 0,0576 0,0573 0,0476 0,0436
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0,99
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 6,48% 3,42% 4,40% -1,04% 7,21%
ROE 6,99% 3,62% 4,66% -1,09% 7,53%
Tržby (mil. EUR) 2,761 2,567 2,243 1,807 2,861
Vlastný kapitál (mil. EUR) 7,270 6,8 6,593 6,323 6,444
Zisk na akciu (EUR/ks) 17,98 8,71 10,87 -2,442 17,19
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,508 0,246 0,307 -0,069 0,485
Základné imanie (mil. EUR) 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938
Záväzky (mil. EUR) 0,559 0,392 0,378 0,301 0,281
Účtovná hodnota 257,24 240,61 233,29 223,73 228,01

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Dolkam Šuja 2009
Výročná správa Dolkam Šuja 2010
Výročná správa Dolkam Šuja 2011
Účtovná závierka Dolkam Šuja 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií