Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Biotika, a.s.

ISIN: CS0009013453 | IČO: 31561900 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Biotika a.s. je významným slovenským farmaceutickým výrobcom s dlhoročnou tradíciou. Je držiteľom povolenia na výrobu liekov, veterinárnych liečivých prípravkov a účinných farmaceutických látok. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na kótovanom paralelnom trhu BCPB v celkovom počte 770 950 ks. Majoritným akcionárom je Pharma Slovakia C.V., Holandsko s podielom 43,6% na základnom imaní.


  • Zisk po zdanení - Biotika, a.s.
  • Aktíva - Biotika, a.s.
  • Vlastný kapitál - Biotika, a.s.
  • Tržby - Biotika, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 47,931 46,994 42,795 38,097 38,575
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 3,423 6,946 7,757 4,376 3,594
Celkový cash flow (mil. EUR) -1,322 1,423 -0,299 -0,05 -0,161
D/E 0,26 0,418 0,565 0,705 0,917
Dividenda (EUR/akcia) 3 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsol. konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 8,71% 9,85% 11,63% 5,96% 6,40%
ROE 11,17% 14,02% 18,23% 10,20% 12,36%
Tržby (mil. EUR) 61,769 58,623 55,883 48,368 64,935
Vlastný kapitál (mil. EUR) 37,399 32,994 27,297 22,25 19,98
Zisk na akciu (EUR/ks) 4,706 5,062 2,308 2,512
Zisk po zdanení (mil. EUR) 4,177 4,627 4,977 2,27 2,47
Základné imanie (mil. EUR) 32,632 32,632 32,632 32,632 32,636
Záväzky (mil. EUR) 9,988 13,8 15,424 15,696 18,315
Účtovná hodnota 38,04 33,56 27,76 22,63 20,32

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Biotika 2011
Výročná správa Biotika 2010
Výročná správa Biotika 2009
Výročná správa Biotika 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií