Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

GEOCOMPLEX, a.s.

ISIN: CS0009003553 | IČO: 31322638 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

GEOKOMPLEX, a.s. so sídlom v Bratislave vznikla v roku 1992. Hlavnou činnosťou spoločnosti je projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických, najmä geofyzikálnych prác. Vedľajšou činnosťou spoločnosti je stavebná činnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností GX-byty, s.r.o. a GCX -byty, s.r.o.. Základné imanie spoločnosti tvorí 53 350ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa.


  • Zisk po zdanení - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Aktíva - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Vlastný kapitál - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Tržby - GEOCOMPLEX, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 10,734 15,743 13,384 7,022
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR)
Celkový cash flow (mil. EUR)
D/E 0,339 0,305 2,554 0,941
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 0,61% 0,06% 1,10% -2,11%
ROE 2,12% 0,33% 3,99% -4,09%
Tržby (mil. EUR) 2,827 4,856 3,322 0,355
Vlastný kapitál (mil. EUR) 3,068 3,009 3,68 3,618
Zisk na akciu (EUR/ks) 1,225 0,19 2,754 -2,777
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,065 0,01 0,147 -0,148
Základné imanie (mil. EUR) 1,771 1,771 1,771 1,771
Záväzky (mil. EUR) 1,04 0,917 9,4 3,404
Účtovná hodnota 57,50 56,39 68,97 67,80

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Geokomplex 2009
Výročná správa Geokomplex 2010
Výročná správa Geokomplex 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií