Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

JOJ Media House, a.s.

ISIN: SK4120008244 | IČO: 45920206 | Menovitá hodnota: 1000 EUR

JOJ Media House, a.s., ktorá vznikla 6.11.2010 je v súčasnosti najväčšia slovenská mediálna spoločnosť holdingového charakteru, ktorá vlastní, spravuje a financuje podiely a účasti v spoločnostiach v oblasti mediálneho priemyslu. JOJ Media House, a.s. je 100%-ným akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a tiež 100%-ným akcionárom spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s.. JMH, a.s. je taktiež jediným spoločníkom spoločnosti Akcie.sk, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový portál so zameraním na ekonomické spravodajstvo. 99,9% akcií vlastní cyperská spoločnosť Hernando Limited, ktorej 100%-ným akcionárom je generálny riaditeľ TV JOJ Richard Flimel. V decembri 2011 spoločnosť uskutočnila svoju prvú emisiu dlhopisov, ktoré boli vydané s nulovým kupónom a s diskontom 76% k nominálnej hodnote, čiže priemerné ročné zhodnotenie predstavuje 7,1%. Celková hodnota emisie predstavuje 25 milionov EUR a dlhopisy sú od 23.12.2011 obchodované na Bratislavskej burze cenných papierov.


  • Zisk po zdanení - JOJ Media House, a.s.
  • Aktíva - JOJ Media House, a.s.
  • Vlastný kapitál - JOJ Media House, a.s.
  • Tržby - JOJ Media House, a.s.
2012 2011
Aktíva (mil. EUR) 248,724 177,73
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 9,796 -1,797
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,95 -10,268
D/E 0 0
Dividenda (EUR/akcia) 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid.
ROA -0,73% -1,95%
ROE 0 0
Tržby (mil. EUR) 38,079 37,359
Vlastný kapitál (mil. EUR) -4,88 -2,922
Zisk na akciu (EUR/ks) -1813 -3415
Zisk po zdanení (mil. EUR) -1,813 -3,46
Základné imanie (mil. EUR) 0,025 0,025
Záväzky (mil. EUR) 253,604 180,652
Účtovná hodnota -195 200,00 -116 880,00
« Späť na prehľad slovenských akcií