Na obchodovanie s kryptomenami je potrebná živnosť

21.04.2021  /  Redakcia

V článku o podnikaní s kryptomenami sme si popísali, že podnikanie v oblasti kryptomien sa stalo živnosťou. Zákonmi boli definované 2 živnosti “Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny” a “Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny”.

V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na to aké činnosti zahŕňa predmet podnikania “Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny”. Je potrebné si uvedomiť, že nakoľko sa jedná o viazaný predmet podnikania (patrí sem napr. vývoj a výroba zbraní) nemôže danú činnosť vykonávať žiadna osoba bez príslušného živnostenského oprávnenia.

Rozsah podnikania, ktorý zahŕňa tento predmet podnikania zákon definuje takto „Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny  je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.“

Takže živnostenské oprávnenie s týmto predmetom podnikania musia mať osoby a spoločnosti, ktorých činnosť spočíva vo vykonávaní zámeny kryptomien za fiat meny ako EUR a USD. Problematická je červeno zvýraznená časť, ktorej sa budeme venovať bližšie. Podľa výkladu, ktorý máme k dispozícii je teda jedno či túto činnosť vykonávajú ako službu pre tretiu stranu alebo na vlastný účet. Čo to znamená v praxi?

Trading – potrebujete živnosť

Ak teda obchoduje s kryptomenami opakovane teda napr. niekoľko krát do roka vykonáte nákup a následný predaj kryptomien za účelom dosahovania zisku pričom nie je rozhodujúce reálne dosiahnutie zisku (teda môže ísť aj o podnikanie so stratou), ale úmysel a snaha docielenia zisku.

Podľa našej analýzy takéto obchodovanie na burze teda tzv. trading s kryptomenami je sústavná činnosť. Sústavná činnosť je definovaná ako vykonávaná v pravidelných intervaloch a nie  jednorazovo, teda ako náhodná činnosť bez úmyslu túto činnosť opakovať.

Ak vami vykonávaná činnosť bude spĺňať aj ostatné znaky živnosti je potrebné mať na túto činnosť živnostenské oprávnenie „Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny“. Znaky živnosti sú uvedené v stanovisku na konci článku.

Živnostenské oprávnenie na túto činnosť je možné získať buď ako fyzická osoba, teda založením ľudovo povedané „živnosti“ alebo pri založení s.r.o. Pri spoločnosti získate ďalšiu výhodu a to je výrazne nižšie zdanenie.

Nákup a držanie kryptomien je možné robiť aj bez živnosti

Pokiaľ kryptomenu len jednorazovo nakúpite a držíte ju za účelom zhodnotenia, nebudú splnené všetky charakteristiky živnosti. Teda minimálne podmienka sústavnosti. Tým pádom túto činnosť môžete vykonávať ako fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia.

Zdaňovanie príjmov z kryptomien

Pri zdaňovaní príjmov z kryptomien u fyzickej osoby – nepodnikateľa ale aj u fyzickej osoby – živnostníka sa tieto príjmy zdaňujú podľa § 8 ods. 1 písmeno t). A tu dochádza k problému, keďže živnostník tento príjem nezdaňuje spolu s ostatnými príjmami z podnikania podľa § 6.

Tým pádom si ale stratu z obchodovania s kryptomenami nevie uplatniť voči príjmom z inej podnikateľskej činnosti.  Z tohoto pohľadu bude výhodnejšie obchodovať s kryptomenami formou s.r.o., kde takéto obmedzenie nie je.

Fyzická osoba zo zisku z obchodov z kryptomenami zaplatí 33% (21% daň + 14% zdravotné odvody) resp. nad sumu 37 981,94 Eur je daň 39% (25% daň + 14% zdravotné odvody).

Ďalšie povinnosti obchodníka s kryptomenami

Všetkých osôb vykonávajúcich činnosti s kryptomenami sa týkajú aj povinnosti podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Čiže živnostník alebo s.r.o. musí mať vypracovný tzv. Program vlastnej činnosti a plniť ďalšie povinnosti stanovené týmto zákonom ako je vykonávanie identifikácie obchodných partnerov a nahlasovať neobvyklé obchodné operácie.


Stanovisko z odboru živnostenského podnikania

Činnosť obchodovanie s kryptomenami je podľa aktuálnej právnej úpravy viazanou živnosťou ‚Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny‘, ktorej obsahom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.”

„Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.

Základnými charakteristickými znakmi živnosti sú:

  1. sústavná činnosť, t. j. musí ísť o činnosť vykonávanú trvale, opakovane, resp. v pravidelných intervaloch a nie o jednorazovú, náhodnú činnosť bez úmyslu túto činnosť opakovať,
  2. samostatná činnosť, t. j. ide o priame riadenie a organizáciu práce vlastnej činnosti, nevykonávané inou osobou,
  3. činnosť vykonávaná vo vlastnom mene, t. j. pod vlastným obchodným menom. Táto činnosť môže byť vykonávaná aj podnikateľom poverenou osobou, v tomto prípade však nepôjde o podnikateľskú činnosť, pretože vo vzťahu k tretím osobám poverená osoba nevystupuje vo svojom mene,
  4. činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť, t. j. majetkovú zodpovednosť za riziká živnostenského podnikania nesie podnikateľ,
  5. činnosť vykonávaná s cieľom dosiahnuť zisk, pričom nie je rozhodujúce reálne dosiahnutie zisku (teda môže ísť aj o podnikanie so stratou), ale úmysel a snaha docielenia zisku,
  6. činnosť vykonávaná v súlade s podmienkami ustanovenými v živnostenskom zákone, t. j. ak by išlo o činnosť vykonávanú v rozpore s podmienkami upravenými zákonom, išlo by o činnosť, ktorá nie je živnosťou.

Z toho vyplýva že, ak činnosť ktorú plánujete uskutočňovať, spĺňa všetky uvedené znaky, ide o viazanú živnosť „Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny“.

Za predpokladu, že by absentoval, čo i len jeden z vyššie uvedených znakov napr. sústavnosť, na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné živnostenské oprávnenie.“

Zdroj:  https://www.companyconsulting.sk/blog-121-je-na-trading-obchodovanie-s-kryptomenami-potrebna-zivnost


Chcete diskutovať k téme virtuálnych mien alebo Bitcoinu? Diskutujte tu na našom diskusnom fóre.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.