Stanovisko k zdaneniu príjmov súvisiacich s tzv. zlomkovými akciami

05.06.2024  /  Redakcia

Nie je to tak dávno, čo sa u nás na fóre vytvorila živá diskusia k téme zdaňovania predaja frakčných (zlomkových akcií), cez ktoré investuje množstvo individuálnych investorov prostredníctvom domácich aj zahraničných obchodníkov s cennými papiermi či brokerov.

Ako redakcia sme mali možnosť nahliadnuť do stanoviska MF SR, ktoré si dala vypracovať Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, a ktoré nám dala k dispozícii za účelom informovania investorov a takisto vnesenia svetla do tejto témy.

V predmetnom stanovisku sa konštatuje, že obchodovanie s tzv. zlomkovými (frakčnými) akciami môže prebiehať dvomi spôsobmi, citujeme:

  1. „vlastníkom akcie je broker, ktorému môžu ako vlastníkovi akcie plynúť príjmy formou dividendy, kapitálového výnosu z akcie alebo príjmu z predaja akcie,
  2. vlastníkom akcie sú klienti/investori v podiele v akom im prináleží podľa skutočnosti, koľko prostriedkov do nákupu „časti“ akcie investovali resp. v akom podiele ju nadobudli bezodplatným spôsobom, to znamená, že klient/investor je spoluvlastníkom akcie.“

Z podstaty obchodovania so zlomkovými akciami je podľa stanoviska možné zaujať nasledovný názor, citujeme:

  1. k prvému spôsobu

„Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade je vlastníkom akcie broker, klientom/investorom z ich finančných prostriedkov, ktoré investovali nemôže plynúť príjem z dividend, ani príjem z investovaného kapitálového majetku (výnos na akcii) ani príjem z predaja akcie, nakoľko všetky takéto príjmy plynú na základe vlastníctva k akcii. V uvedenom prípade teda zastávame názor, že klientovi/investorovi plynie príjem z investovaných finančných prostriedkov, ktoré mu prinášajú ekonomické úžitky, ale takto dosiahnuté príjmy je možné zaradiť výlučne medzi ostatné príjmy – iné v rámci určenia základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)“.

2. k druhému spôsobu

„Pokiaľ ide o predaj zlomkov akcií (frakcií, podielov), ktoré vlastní akcionár, ktorý je fyzickou osobou vlastniacou podiel na akcii, t. j. je podielovým spoluvlastníkom akcie, pre posúdenie zdaniteľnosti príjmu súvisiaceho s touto časťou akcie je potrebné upozorniť, že ustanovenia ZDP pojem časť akcie neupravuje. Jediná úprava, ktorá je zavedená pre časť majetku sa týka výlučne nehnuteľnosti, kde je priamo v rámci § 3 ods. 2 písm. a) ZDP zavedená legislatívna skratka, ktorá uvádza, že nehnuteľnosťou je aj „časť nehnuteľnosti“. Rovnako pre daňové účely nie je možné považovať cenný papier za hnuteľný majetok (§  9 ods. 1 písm. c) ZDP), čo znamená, že nie je možné ani automatické využitie ustanovenia § 10 ods. 1 ZDP, ktorý upravuje delenie príjmov súvisiacich so spoluvlastníctvom k veci.

Avšak vzhľadom na skutočnosť, že napr. Občiansky zákonník považuje cenný papier za hnuteľnú vec a aj iné osobitné predpisy podielové spoluvlastníctvo pri cennom papieri nevylučujú a fyzická osoba napr. predá zlomok (podiel) akcie, ktorý má v podielovom spoluvlastníctve, potom kvôli zabezpečeniu zásady spravodlivosti zastávame názor, že by bolo vhodné, uplatniť obdobný postup ako pri predaji „celej“ akcie, a to aj vrátane príslušných ustanovení, ktoré upravujú podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov od dane fyzickej osoby a ustanovenia § 10 ods. 1 ZDP. V tejto súvislosti však pripomíname, že pri počítaní ustanoveného časového testu pre posúdenie oslobodenia od dane by sa mal časový test posudzovať samostatne od momentu nadobudnutia príslušnej časti akcie.“

K uvedenému stanovisku sa nám podarilo získať aj vyjadrenie Juraja Hrbatého CEO spoločnosti Finax, ktorý uviedol: „Naši klienti idú podľa bodu dva. Teda my klientom priamo držíme zlomky a teda sú po roku oslobodené od dane.“ 

Titulný obrázok: Photo by Ryan Banks on Unsplash

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.