Založenie firmy za účelom obchodovania na burze

29.12.2017  /  Redakcia
zalozenie-firmy-za-ucelom-obchodovania-na burze

V minulom článku sme porovnali zdanenie fyzických a právnických osôb z obchodovania na burze. Teraz si popíšeme založenie firmy za účelom obchodovania na burze na vlastný účet. Založenie sa ničím nelíši od založenia spoločnosti na iný účel, iný je len predmet podnikania spoločnosti.

Pri zakladaní firmy je potrebné ako prvé si vybrať jednu z právnych foriem obchodných spoločností. Najčastejšie výber padne na založenie s.r.o.

Ďalší postup je taký, že sa spíšu dokumenty o založení spoločnosti, kde sa určia zákonné náležitosti ako je názov a sídlo spoločnosti. V dokumentoch o založení spoločnosti sa určia konatelia a spoločníci spoločnosti, základné imanie a predmety podnikania.

Následne sa spolu s týmito dokumentmi podá žiadosť na odbor živnostenského podnikania na príslušnom Okresnom úrade na ohlásenie živnostenského oprávnenia v požadovaných predmetoch činnosti.

S vydanými živnostenskými oprávneniami sa podáva návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra príslušného Okresného súdu.

Okrem predmetov podnikania, ktoré sú živnosťami existujú aj špeciálne činnosti, na ktoré vydávajú oprávnenia na podnikanie iné úrady. Napr. Slovenská lekárska komora vydáva licencie na poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, NBS vydáva rozhodnutia o povolení na vykonávanie činnosti pre finančných agentov, banky…

Tieto povolenia sa zapisujú len do Obchodného registra.

Na niektoré činnosti sa však akosi pozabudlo a nie sú živnosťou a ani žiadny úrad na ne nevydáva povolenie. Medzi takéto patria aj investičné činnosti v rozsahu obchodovania na vlastný účet.

Keďže táto činnosť nie je živnosťou a podľa zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách sa na obchodovania na vlastný účet nevyžaduje povolenie NBS, nemá vám kto príslušné povolenie vydať.

Zákony definujú podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Ak osoba vykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku a spĺňa všetky znaky podnikania, považuje sa za podnikateľa, a jeho povinnosťou je mať príslušné oprávnenie. Teda v prípade spoločnosti by mala mať zapísaný príslušný predmet podnikania v Obchodnom registri.

Po konzultáciách s príslušnými úradmi a advokátom sme dospeli k záveru, že obchodovanie na vlastný účet napĺňa znaky podnikania a teda by spoločnosť obchodujúca na burze na vlastný účet mala mať zapísaný príslušný predmet podnikania v Obchodnom registri. V opačnom prípade by sa mohla dopustiť neoprávneného podnikania.

Pri preverovaní ako to teda je sa nám podarilo zistiť, že Okresný súd môže zapísať predmet podnikania na základe §54 zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách priamo do Obchodného registra aj bez oprávnenia od Národnej banky Slovenska, keďže sa na takéto činnosti žiadne oprávnenie nevyžaduje.

Spoločnosť oficiálne vzniká zapísaním do Obchodného registra a od tohto dňa môžete začať podnikať. Zvyčajne je ešte potrebné počkať na doručenie Výpisu z obchodného registra spoločnosti, alebo si ho vyžiadať u notára, alebo na pošte.

Následne ak teda chcete obchodovať na burze môžete osloviť vybraného brokera a podať žiadosť o otvorenie účtu pre spoločnosť.

Po založení spoločnosti je ešte potrebné podať na Daňový úrad registráciu na daň z príjmu právnických osôb. Daňový úrad Vám do 30 dní na adresu sídla spoločnosti pošle poštou kartičku s DIČ a číslom účtu daňovníka.

Spoločnosti ktoré budú vykonávať transakcie na finančných trhoch podliehajúcich nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 648/2012 sa musia zaregistrovať a vybaviť si LEI kód ešte pred samotných začiatkom investovania na burze a zabezpečiť  reportovanie obchodov podliehajúcich tejto regulácií.

Celým procesom založenia spoločnosti si môžete prejsť sami alebo sa obrátite na špecializovanú spoločnosť, ktorá celý proces založenia zabezpečí za Vás.

Investovanie na vlastný účet znamená, že spoločnosť investuje len vlastné prostriedky teda vlastné imanie spoločnosti. Do vlastného imania spoločnosti patrí hlavne:

·         základné imanie

·         nerozdelený zisk z minulých rokov

·         fondy vytvorené zo zisku minulých rokov

·         kapitálový fond

Pri obchodovaní na vlastný účet bez licencie nemôže spoločnosť obchodovať s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami a ich derivátmi. Rovnako nie je možné používať metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania ani obchodovať na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.

Nie, ak spoločnosť investuje prostriedky investorov je potrebné aby mala príslušné povolenie NBS, keďže sa nejedná o obchodovanie na vlastný účet. Typicky sa jedná o licenciu obchodníka s cennými papiermi.

LEI (Legal Entity Identifier) je celosvetovo jedinečný 20 miestny alfanumerický kód, ktorý slúži na presnú, jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu.

Vydanie LEI ako aj samotné reportovanie Vám vie zabezpečiť váš broker alebo na Slovensku Centrálny depozitár cenných papierov.

Linky:

Kto je povinný používať LEI

Neoprávnené podnikanie – kontrola a sankcie

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.