Jak vypočítat ROA – Vzorec a příklady

29.03.2022  /  RoboMarkets

Tento článek je věnován tržnímu ukazateli zvanému ROA. Dozvíte se, k čemu je nezbytný, jak se počítá, jaké má zvláštnosti, nevýhody a výhody a jak jej lze použít.

Co je ukazatel ROA

ROA (Return on Assets) je ukazatel, který ukazuje ziskovost aktiv. Vyjadřuje poměr čistého zisku a průměrný vážený objem aktiv, dokládající efektivitu využití kapitálu společnosti. Vyjadřuje se v procentech.

Vzorec pro výpočet ROA

ROA = Čistý zisk / Průměrná aktiva

Kde:

 • Čistý zisk je čistý zisk společnosti za výpočtové období. To druhé je obvykle rok nebo čtvrtletí.
 • Průměrná aktiva je průměrně vážený objem aktiv společnosti.

Vzorec pro výpočet průměrného majetku:

Průměrná aktiva = (Aktiva 1 + Aktiva 2) / 2

Kde:

 • Aktiva 1 je velikost aktiv na začátku kalkulačního období.
 • Aktiva 2 je velikost aktiv na konci výpočtového období.

V dnešní době není téměř nutné vypočítat ROA ručně, protože tyto informace jsou dostupné v otevřených zdrojích.

Zvláštnosti ROA

ROA se liší v závislosti na odvětví, ve kterém společnost působí, a na povaze jejího podnikání. Například ve službách bude ROA vyšší než v ropném průmyslu.

Důvodem je pracovní kapitál, který firmy potřebují pro fungování a výrobu. Čím více společnost vynaloží na vývoj, tím menší ROA bude mít za výpočtové období.

Mezizávěr je, že srovnání podle ROA může být přesné a správné pouze pro společnosti působící v jedné oblasti podnikání. A čím vyšší ROA, tím lépe pro společnost a její investory.

Příklady použití ROA v ropném a plynárenském sektoru

 1. Přejděte na stránku pro screening akcií.
 2. Vyberte si sektor, například energetiku.
 3. Vyberte si průmysl – ropa a plyn, průzkum a těžba.

Lze také přidat další kritéria výběru. Akcie budou seřazeny podle ceny a průměrného objemu obchodu, aby se vyloučily nelikvidní nástroje: méně než 10 USD a více než 750 000 akcií. Vyberte zemi – USA. Výsledkem výběru je seznam 9 společností.

Kritéria výběru pro sektor ropy a zemního plynu

4. Přejděte na stránku s finančními charakteristikami společností a porovnejte ROA.

Finanční charakteristiky společností

Kladnou ROA mají dva subjekty: FLMN – 5,8 % a CDEV – 6,6 %. Ostatní mají negativní ROA. To přímo neukazuje, že jsou ztrátové, ale vyžaduje to podrobnější analýzu. Stručně řečeno, společnost s pozitivní ROA se pro investora jeví jako atraktivnější.

Příklady využití ROA ve finančním sektoru

Na stránce screeneru zadejte následující: sektor – finance, průmysl – banky, průměrný objem obchodu – více než 750 000 akcií, místo – USA. Výsledkem výběru je seznam 5 společností.

Výběrová kritéria pro sektor financí

Všechny společnosti pro analýzu mají pozitivní ROA – od 0,9 % do 1,3 %. Předběžný závěr je, že všechny banky lze zařadit na seznam kandidátů pro investice.

Finanční výsledky společností

Pamatujte, že investiční rozhodnutí by neměla být přijímána pouze na základě jednoho ukazatele. Je nutná komplexní analýza, včetně srovnání několika ukazatelů a finanční historie společností.

Výhody a nevýhody ROA

Výhody multiplikátoru návratnosti aktiv (ROA):

 • Jednoduchý vzorec pro výpočet, všechny údaje jsou uvedeny ve finanční zprávě společnosti.
 • Dostupnost hotových výsledků v otevřených zdrojích.
 • Transparentní logika. Když ROA klesne, znamená to, že finance jsou využívány neefektivně; když ROA roste – naopak, finance jsou využívány racionálně a může růst i zisk.

Nevýhody ROA:

 • Srovnání je správné pouze u firem, které působí v jedné oblasti.
 • Závislost na finančních zprávách společnosti. Peníze přidělené na údržbu se nemusí shodovat se skutečnými odpisy zařízení.
 • Netransparentní závěry. Záporná ROA nemusí vždy znamenat, že společnost prodělává. Místo toho mohla společnost koupit nějaké nové zařízení, které nebylo zařazeno do výroby.
 • Abychom porozuměli dynamice ROA za účelem přesného srovnání, je třeba vzít v úvahu všechny ROA za několik předchozích vykazovaných období.

Závěr

Stejně jako mnoho jiných ukazatelů má ROA své nevýhody a výhody. Ukazatel může poskytnout pouze předběžné hodnocení návratnosti investic do společnosti. Optimální analýza by měla zahrnovat několik ukazatelů a finančních výkazů společnosti.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.