Kľúčové odvetvia čakajú na svoje príležitosti

15.10.2023  /  Allianz Trade

Ekonomický výhľad na štvrtý štvrťrok 2023 je nepriaznivý najmä pre Európu.

  • Globálny HDP v tomto roku spomalí na +2,5 %; v nasledujúcich rokoch sa rovnako očakáva len slabý rast
  • Analytici Allianz Trade pripravili globálne hodnotenie 18 odvetví, z ktorých sa zameriame
    na 5 odvetví kľúčových aj pre slovenských podnikateľov

Globálne ekonomické prostredie čelí viacerým výzvam; výkonnosť stagnuje, mnohé ekonomiky skĺzli do recesie. Predpokladá sa, že rast globálneho HDP sa v roku 2023 spomalí na +2,5 %, čo je pomerne nízka úroveň. Aj v nasledujúcom období čaká vyspelé ekonomiky len slabý rast, konštatujú experti Allianz Trade.

Inflácia a vplyv rastúcich úrokových sadzieb sa podpísali pod negatívny vývoj v mnohých kľúčových sektoroch. Niektoré trpia viac, iné menej. „Výhľad na tento štvrťrok je zlý najmä pre Európu, pričom USA vykazujú mierne zlepšenie. Európske spoločnosti deklarujú znížený optimizmus, mnohé sa obávajú čoraz rizikovejšieho prostredia,“ poznamenalriaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.

Záleží však, v ktorej oblasti dané firmy pôsobia a do akej miery bolo ich podnikanie zasiahnuté neistotou posledných mesiacov. Analytici Allianz Trade hodnotili 18 rôznych odvetví z globálneho a regionálneho hľadiska a tu predstavujú päticu kľúčových sektorov, ktorých ďalší vývoj pozorne sledujú aj slovenskí podnikatelia.

Agropotravinárstvo

Invázia na Ukrajinu ovplyvnila globálnu ponuku potravín, ich ceny značne narástli. Nedostatok obilnín a hnojív spolu s pretrvávajúcimi problémami v dodávateľských reťazcoch a meniacou sa klímou sťažili prístup k potravinovým zásobám pre milióny ľudí. Globálne ceny potravín sa zvýšili o 56 % v porovnaní s koncom roka 2019.

Experti Allianz Trade očakávajú, že cena hnojív zostane relatívne vysoká, čo z krátkodobého hľadiska udrží ceny agrokomodít a potravín na vysokej úrovni. Napriek tomu sa analytici Allianz Trade domnievajú, že rast cien už v roku 2022 vyvrcholil a že rok 2023 by mohol byť zlomovým rokom.

Silné stránky

• Vysoká cenová sila v „upstream“ segmente

• Potenciál rastu – ide o strategické odvetvie z dôvodu exponenciálne rastúcej globálnej populácie
• Stabilná spotreba a odolnosť voči inflácii, keďže po potravinách bude vždy dopyt

Slabé stránky

• Zraniteľnosť voči klimatickým zmenám: častejšie záplavy a suchá ovplyvňujú úrodu aj živočíšnu produkciu
• Spracovateľské spoločnosti naďalej zápasia s vysokými nákladmi na energie, dopravu a vstupy
• Nedostatok pracovnej sily, najmä v západnej Európe
• Globálna inflácia zintenzívnila cenovú konkurenciu

Automobilový priemysel

Počet registrácií nových vozidiel sa po prepade začína na všetkých hlavných trhoch opäť zvyšovať. Objednávky zostávajú na dobrej úrovni a automobilky starostlivo kalibrujú rýchlosť výrobných pásov, aby sa zabránilo nadmernej ponuke. K oživeniu sektora prispelo zmiernenie obmedzení v dodávateľských reťazcoch, najmä v oblasti polovodičov.

V roku 2023 Allianz Trade očakáva, že sa na globálny trh dostane približne 84 miliónov áut (medziročný nárast o 7 %). Hlavným rizikovým faktorom je rastúca konkurencia čínskych výrobcov automobilov, pričom najviac ohrozené sú európske firmy.

Silné stránky

• Záujem spotrebiteľov o elektrické vozidlá a nové služby mobility
• Štátna podpora prechodu na elektromobilitu
• Stále nízka penetrácia automobilov na rozvíjajúcich sa trhoch
• Nadbytočné kapacity eliminované v minulých rokoch

Slabé stránky

• Zraniteľné dodávateľské reťazce (najmä elektronika)
• Vysoké investície do elektrických vozidiel sa vrátia až po určitom čase
• Vzostup čínskych výrobcov automobilov mení konkurenčné prostredie
• Rastúce náklady na financovanie

Stavebníctvo

Odvetvie stavebníctva prechádza významnými zmenami a transformáciou. Dopyt po výstavbe rastie, čo je spôsobené faktormi ako urbanizácia, demografia a zvýšené verejné aj súkromné investície do infraštruktúry. Očakáva sa, že celosvetová stavebná produkcia vzrastie do roku 2030 na 15,5 bilióna dolárov a na čele budú tri krajiny (Čína, USA a India), ktorých podiel bude predstavovať až okolo 60 % globálneho rastu.

Silné stránky

• Vysoký dopyt v dôsledku urbanizácie a populačného rastu

• Zvýšené investície do rozvoja infraštruktúry
• Rastúci dôraz na udržateľnosť a zelenú výstavbu
• Rozvoj inteligentných miest tlačí na pokrok v stavebníctve

Slabé stránky

• Vysoko cyklický sektor
• Výzvy v oblasti kontroly nákladov a riadenia termínov
• Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odvetví
• Regulačné a environmentálne výzvy

Energetika

Energetický sektor sa v súčasnosti nachádza na križovatke a nastáva významný posun smerom k investíciám do čistej energie napriek tomu, že globálna ekonomika zostáva vo veľkej miere závislá od fosílnych palív. Odhaduje sa, že do energetiky sa v roku 2023 investuje približne 2,8 bilióna dolárov, z toho viac ako 1,7 bilióna má ísť do čistej energie vrátane obnoviteľných zdrojov.

V prípade ropy a plynu sa predpokladá, že celosvetový dopyt po rope dosiahne v roku 2024 viac ako 100 miliónov barelov denne (mb/d), čo je nárast z 91,2 mb/d v roku 2020, a to vďaka vyššej spotrebe v rozvojových ekonomikách, najmä v Ázii. V dôsledku kolísania cien ropy, geopolitického napätia a prebiehajúcej energetickej transformácie zostáva výhľad globálneho obchodu s ropou a plynom neistý. Tento sektor je ale aj naďalej ziskový, pričom v roku 2022 vygeneroval zisky okolo 4 biliónov dolárov.

Silné stránky

• Zvýšené investície do čistej energie
• Zlepšené hospodárenie v čase vysokých a nestálych cien fosílnych palív
• Posilnená politická podpora prostredníctvom rôznych nástrojov
• Zosúladenie cieľov v oblasti klímy a energetickej bezpečnosti

Slabé stránky

• Geografická nerovnováha v investíciách
• Slabá infraštruktúra elektrickej siete v mnohých ekonomikách vrátane USA
• Neistota týkajúca sa dlhodobého dopytu po fosílnych palivách
• Vysoké počiatočné výdavky potrebné na investície do čistej energie
• Vysoké požiadavky na financovanie
• Zraniteľnosť voči geopolitickým rizikám

Strojárstvo

Strojárstvo, ako jedno z najcyklickejších odvetví, býva počas ekonomického útlmu alebo recesie často tvrdo a rýchlo zasiahnuté. Tak to bolo aj počas poklesu spojeného s pandémiou v roku 2020, keď tržby medziročne klesli v priemere o 10 %. Obnova po pandémii však bola viditeľná, keďže mnohí zákazníci na koncových trhoch oživili svoju produkciu a zvýšili počet nových objednávok. Dôsledkom toho tržby vyskočili približne o 16 % v roku 2021 a o 13 % v roku 2022.

Tržby a zisky boli v roku 2022 na pozitívnej úrovni vďaka veľkému množstvu nových objednávok. Tie posunuli objem nevybavených objednávok na dovtedy nevídanú úroveň, čo zaistilo vysoký objem produkcie a tržby aj v roku 2023. Napriek tomu, že dopyt v Európe a Číne teraz klesá, v Indii a USA sú obchodné aktivity silné vďaka obrovským vládnym investíciám do infraštruktúry, ktoré podporujú dopyt po ťažkých zariadeniach.

Silné stránky

• Silný potenciál rastu v oblasti robotiky a automatizácie

• Dopyt iných odvetví po efektívnosti prináša veľkú príležitosť na získanie svojho podielu na trhu

• Rôznorodosť klientov a trhov vo všetkých regiónoch a v rôznych druhoch podnikania

Slabé stránky

• Vysoko cyklické odvetvie so značným vplyvom na spoločnosti počas recesie
• Zložité a rozdrobené dodávateľské reťazce, ktoré robia toto odvetvie zraniteľným v obdobiach obmedzených dodávok
• Kapitálovo náročné odvetvie s potrebou investícií do výskumu a vývoja
• Opatrný prístup k nákupu komodít (napríklad hliník, meď oceľ, nikel), ktorých ceny boli v poslednom čase značne nestabilné

Viac informácií o hodnotení 18 rôznych odvetví z globálneho a regionálneho hľadiska získate na: Kľúčové odvetvia čakajú na svoje príležitosti | Allianz Trade (allianz-trade.com)