OBCHODOVANIE DIVERGENCIÍ (ČASŤ I.)

26.11.2020  /  Tomáš Virdzek
obchodovanie-divergencii-technicka-analyza

Divergencie patria z pohľadu technickej analýzy k jednému z najznámejších a najviac používaných konceptov nachádzania potenciálnych obchodných signálov vôbec. S popisom ich využitia pri obchodovaní sa stretávame takmer v každej knihe či na web stránke venujúcej sa téme obchodovania na finančných trhoch. Podľa niektorých zdrojov patria medzi najsilnejšie signály a najúspešnejšie koncepty obchodovania na základe technickej analýzy, no na druhej strane sa často stretávame aj s kritikou takéhoto prístupu.

Čo je to  divergencia?

Teoretické vysvetlenie podľa www.investopedia.com:

„V technickej analýze je divergencia považovaná buď za tzv. pozitívnu, alebo negatívnu, pričom obidva druhy sú signály veľkých zmien v smerovaní ceny. Pozitívna divergencia nastane vtedy, keď cena cenného papiera vytvára nové minimum, zatiaľ čo indikátor začína stúpať nahor. Negatívna divergencia sa objaví vtedy, keď cena cenného papiera vytvára nové maximum, zatiaľ čo indikátor nerobí to isté a namiesto toho skončí nižšie ako predchádzajúce maximum.“

Úplne jednoducho povedané divergencia je nesúlad alebo rozpor vo vývoji dvoch navzájom porovnávaných premenných, napr. ceny a určitého indikátora.

Dva praktické príklady z praxe

V prvom príklade hovoríme o pozitívnej divergencii (Obr. 1). V tomto prípade, sme vo vývoji menového páru AUD.USD svedkami situácie, kedy cena vytvára nové lokálne minimum (B) oproti predchádzajúcemu lokálnemu minimu (A). Keď sa však pozrieme na indikátor MACD v rovnakom momente (B), tak je hneď vizuálne evidentné, že sa podľa ceny nesprával a vôbec nevytvoril nižšie lokálne minimum ako v predchádzajúcom vývoji (A). Kým spojnica lokálnych miním ceny má klesajúci sklon, spojnica lokálnych miním indikátora má rastový sklon. Takýto nesúlad vo vývoji lokálnych miním nám naznačuje prítomnosť pozitívnej divergencie.

V druhom príklade hovoríme o negatívnej divergencii (Obr. 2). V tomto prípade, sme vo vývoji akcií Coca-Cola (Ticker: KO) svedkami situácie, kedy spojnica lokálnych maxím ceny má síce rastúci sklon, avšak spojnica lokálnych maxím indikátora MACD naopak, klesajúci sklon. Takýto nesúlad vo vývoji lokálnych maxím nám naznačuje prítomnosť negatívnej divergencie.

Obr. 1 Príklad pozitívnej divergencie („býčia“ divergencia)

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2020.

Obr. 2 Príklad negatívnej divergnecie („medvedia“ divergencia)

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2020.

Základné typy divergencií

Dva vyššie uvedené prípady sú vo svojej podstate evidentnými príkladmi rozkolu vo vývoji ceny a indikátora. Za istým spôsobom „hraničné“ divergencie možno v praxi považovať avšak aj tie, v ktorých sa cena alebo indikátor nachádza v stave tzv. dvojitého dna alebo vrcholu. Pre pochopenie prikladám obrázky.

Obr. 3 Tri možné verzie/typy pozitívnej divergencie (hore cena, dole indikátor)

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2020.

Obr. 4 Tri možné verzie/typy negatívnej divergencie (hore cena, dole indikátor)

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2020.

Na základe predchádzajúcich ilustračných obrázkov sa teda v praxi môžeme stretnúť s tromi základnými verziami alebo typmi divergencie, a to či už pozitívnej alebo negatívnej.

  1. Cena vytvorí formáciu dvojité dno/dvojitý vrchol, pričom indikátor má pravé dno/pravý vrchol (B) vyššie/nižšie než predchádzajúce (A).
  2. Cena vytvorí nové minimá/maximá, pričom indikátor vytvorí formáciu dvojité dno/dvojitý vrchol.
  3. Cena vytvorí nižšie minimá, pričom indikátor vytvorí vyššie pravé dno. Cena vytvorí nové maximá ale indikátor vytvorí nižší pravý vrchol. Takáto situácia je považovaná za najsilnejší typ divergencie.

Identifikovanie divergencií

Najmä u neskúsených začiatočníkov vie byť identifikácia divergencií v „živom“ grafe doslova „španielskou dedinou“. V prípade diskrečného prístupu k obchodovaniu (bez exaktných a objektívnych pravidiel) je otázka správneho a bezproblémového identifikovania divergencií čisto otázkou „nakukania“ grafov a rôznych situácií, teda skúseností. Obrovskou výhodou pre programátorsky zdatnejších poskytuje v tomto uhle pohľadu rada špecializovaných platforiem slúžiacich na programovanie a testovanie funkčnosti obchodných systémov, kde sa dajú divergencie veľmi ľahko naprogramovať, a tým pádom „strojovo“ identifikovať (MultiCharts, TradeStation, NinjaTrader, MetaStock, MetaTrader a pod.).

Väčšina začiatočníkov si láme hlavu nad tým, ktorý indikátor je najlepšie použiť na vyhľadávanie a identifikáciu divergencií. Žiaľ, neexistuje žiaden taký indikátor, vďaka ktorému by výsledkom obchodovania divergencie bol vždy len zisk. Preto je otázka voľby indikátora iba otázkou výberu z veľkého množstva. V praxi sa stretneme s využívaním viacerých druhov, no asi najčastejšie s využitím – MACD, Stochastic, RSI, ROC, Accumulation/Distribution a pod.

Obchodovanie divergencií

Divergencie predstavujú výborný nástroj, pomocou ktorého je možné identifikovať zvraty aj bez znalosti fundamentálnej analýzy. Najjednoduchší koncept obchodovania divergencií je postavený na predpoklade, že tieto situácie indikujú na trhu hlavné body obratov a predstavujú tak ideálne signály k nákupom alebo predajom. Napríklad, ak cena vzrastie na nové maximá, pričom indikátor vytvorí v tom istom čase nižší vrchol, ide o negatívnu divergenciu. Nižší vrchol na indikátore ukazuje, že kupujúci sú zrejme „slabí“ a je teda pravdepodobné, že onedlho dôjde k obratu smerom nadol. To isté platí aj opačne. Ak cena klesá a vytvára nové minimá, pričom indikátor v tom istom čase už nie je schopný nové minimá vytvoriť, pôjde o pozitívnu divergenciu a teda príležitosť k nákupu.