Prečo akciový trh vôbec rastie?

24.04.2020  /  Redakcia

Pri prudkom a extrémne rýchlom prepade akciových trhov v minulom mesiaci sme takmer všade mohli počuť a čítať to, že táto situácia poskytuje ľuďom potenciálnu investičnú príležitosť. K tejto téme sme sa vyjadrili aj my v podobnom duchu v minulom článku. Všade bolo síce počuť slovné spojenie „investičná príležitosť,“ avšak nikde nejako neodznelo azda to najdôležitejšie, že prečo.

Posledné 3 týždne korigovali predchádzajúce prudké prepady akcií. Áno, akciový trh sa teda konečne vzchopil a pre niekoho možno až nepochopiteľne narástol, keďže problému  COVID-19 sme sa ešte stále vôbec nezbavili. V tomto článku nám ale nejde o terajšie, či krátkodobé dôvody nárastu akciového trhu. Ide nám o hľadanie dôvodov a odpovedí na to, prečo akciový trh vôbec neustále rastie, a to v dlhodobom horizonte, a teda prečo akékoľvek výraznejšie prepady na ňom, tak poskytujú v dlhodobom horizonte investičnú príležitosť…

Technologický pokrok

Asi najjednoduchším jednoslovným vysvetlením tohto pojmu je slovo „zdokonaľovanie“. Je to neustály systematický a cieľavedomý proces zdokonaľovania – funkcionality, organizácie, postupov atď. Jednoducho stále máme ako ľudstvo nejakú prirodzenú chuť zdokonaľovať veci okolo seba. Ak to chceme vysvetliť ešte jednoduchšie, pozrime sa na nasledujúci obrázok. Vľavo je zobrazený Hard-disk od spoločnosti IBM z roku 1956 s kapacitou 5 MB a vpravo Flash karta z roku 2019 s kapacitou 256 GB. Výsledkom technologického pokroku je, že kým tá „skriňa“ z pred viac ako 60 rokov je x-milión krát väčšia a ťažšia ako tá flash karta z dnešných čias, jej kapacita je 51 200 krát nižšia. Flash karta je dnes teda „iba“ dokonalejším prevedením toho, čo tu bolo už dávno. Ale do výroby čoho by ste dnes investovali svoje peniaze?

Využitie bežných výdobytkov v domácnostiach

Nasledujúci graf ukazuje aké % z domácností v USA využíva niektoré z dnes už celkom „bežných“ výdobytkov technologického pokroku v čase. V roku 1930 určite nebola napr. taká práčka v domácnosti žiadnou samozrejmosťou. Ale dnes? Vieme si bez tejto vtedajšej novinky vôbec predstaviť každodenný život?

Spracované podľa: https://www.visualcapitalist.com/rising-speed-technological-adoption/

Využitie modernejších výdobytkov v domácnostiach

Podobne sú na tom ale aj oveľa, nazvime to, „modernejšie“ technológie či výdobytky vedecko-technického pokroku. Kým pred cca 25-timi rokmi sa nám o tom, žeby sme mali svoj vlastný mobilný telefón akurát tak snívalo, dnes ich už majú dokonca aj naše malé deti. A nielen také obyčajné tlačidlové telefóny, ale rovno smartfóny. Chceli by ste dnes doma pevnú linku?

Spracované podľa: https://www.visualcapitalist.com/rising-speed-technological-adoption/

Predchádzajúce dva grafy krásne ukazujú to, že uvedenie nových technológií na trh, je spotrebiteľmi rýchlejšie či pomalšie vždy prijímané. Spotrebitelia sa na ne logicky postupne adaptujú, pokiaľ sú dostatočne dostupné (cenovo) a prakticky využiteľné. A o to rýchlejšie rastie dopyt po nich, čím rýchlejšie môžu bežný život ľudí uľahčiť či ovplyvniť k lepšiemu.

Hlad po nových technológiách a výdobytkoch technologického pokroku však nie je len zo strany dopytu, teda spotrebiteľov. Je celkom logický aj zo strany ponuky, teda výrobcov a firiem, pretože ich využitie pôsobí ako faktor zvyšovania produktivity práce a znižovania nákladov. Nové technológie tak ženú dopredu hlavne stranu ponuky (firiem), ktoré vďaka nim jednak optimalizujú svoju efektivitu a nákladovosť (môžu vyrábať viac za nižšie náklady), na strane druhej, môžu v rámci konkurenčného boja prinášať zákazníkom stále nové produkty, resp. produkty vyššej pridanej hodnoty a kvality. Spoločnosti tak časom vytvárajú hodnotu na rozdiel od väčšiny ostatných aktív. Jednoducho, dokážu vďaka ich využitiu ľahšie dosahovať svoj základný podnikateľský cieľ – zisk.

Rast populácie a dĺžky života

Pred rokom 2000 žilo na našej planéte asi 6 miliárd ľudí. Dnes je to už takmer 7,6 miliardy. Vďaka nárastu populácie na našej planéte narastá logicky aj globálny dopyt. A ak rastie dopyt, rastie aj potenciál odbytu a teda ziskovosti firiem, ktoré ho chcú nasýtiť. Navyše na našej planéte narastá aj priemerná dĺžka života. Takto sa objem individuálnej spotreby jednotlivca počas jeho celého života, rok čo rok, dokonca ešte aj zvyšuje a spotreba jednotlivca sa tak logicky predlžuje v čase.

Oba vyššie zmienené faktory tak umožňujú spoločnostiam (firmám) v čase zvyšovať objem svojej produkcie, zvyšovať produktivitu práce a znižovať náklady, čo je ale aj základný dôvod neustáleho záujmu investorov o akciový trh. Jednoducho potenciál rastu objemu produkcie (dopytu), znižovania nákladov a teda rastu ziskovosti firmy je to, čo investorov zaujíma azda najviac.

Logicky teda, kým je záujem o technologický progres zo strany spotrebiteľa a producentov (firiem), navždy bude aj zo strany investorov. Tu sa preto priam načrtá otázka: „Staví sa niekto, že ľudia sa vôbec niekedy v budúcnosti nebudú chcieť mať ešte lepšie?“ Trúfneme si hneď aj na odpoveď: Asi nikto… Vždy existujú nové technológie, ktoré môžu zmeniť pravidlá hry a môžu tak spôsobiť rast spoločností. Či už sú to nové spoločnosti alebo existujúce spoločnosti, nové technológie môžu priniesť nové zisky a teda vždy aj záujem investorov.

Výhercovia a porazení

Výkonnosť akciového trhu príslušnej krajiny je reprezentovaná tzv. akciovým indexom. V USA sú známe napr. DJIA30 či S&P 500, v Európe napr. DAX 30 či ESTX 600. Číslo za skratkou znamená to, že výkonnosť koľkých akciových titulov (spoločností) akciový index monitoruje, resp. reprezentuje.

Vraví vám niečo názov spoločnosti Enron či Dell Computers? Alebo Lehman Brothers? Tým starším veríme, že áno, tým mladším veríme, že nemusí. Boli to obrovské spoločnosti, ktoré boli kedysi, tak povediac neoddeliteľnou súčasťou akciového indexu S&P 500 (Standard & Poor’s 500). Kedysi… Tento akciový index je pritom jeden z najznámejších akciových indexov vo svete a monitoruje 500 trhovou kapitalizáciou najväčších spoločností v USA.

Akciové trhy na úrovni napr. takéhoto indexu majú dlhodobú tendenciu rásť aj napriek rôznym krízam. To však nemusí platiť pre jednotlivé spoločnosti, ktoré sú v ňom zastúpené. Napr. taký Lehman Brothers ako firma padol ako jedna z najväčších investičných bánk v USA v čase finančnej krízy z prelomu rokov 2007/2008. Jedným z hlavných dôvodov vzostupného trendu tohto akciového indexu je teda aj skutočnosť, že všetky nedostatočne výkonné spoločnosti („porazení“) sa automaticky odstránia (na základe hranice trhovej kapitalizácie) zo zoznamu bázy indexu (500 spoločností) a nahradia sa lepšie výkonnými spoločnosťami (novými „výhercami“).

Sila diverzifikácie

Máme veľa príkladov spoločností (firiem), ktoré nedokážu dosiahnuť svoje vrcholy aj po celé desaťročia, alebo sa vracajú napr. dokonca k svojim x-ročným minimám. Investovanie do konkrétnych spoločností (napr. jednej jedinej) tak so sebou nesie obrovské riziko a často krát môže byť aj jednoduchým dôkazom toho, že pri individuálnych akciách pravidlo „buy and hold“, teda pasívna správa, nepracuje, resp. je veľmi nebezpečné. To sa ale nevzťahuje na prípad indexov, ktoré sú dostatočne diverzifikované a využívajú pravidlo nahrádzania „porazených“ za „výhercov“, vďaka čomu v dlhodobom horizonte celkom logicky rastú. Totiž každá kríza má nielen svojich „porazených“ – dnes zrejme ropný sektor, cestovný ruch, letecké spoločnosti, reštauračné siete atď., ale aj svojich „výhercov“, ktorých ukáže len čas, a ktorí index v dlhodobom horizonte určite potiahnu opäť nahor.

Existencia inflácie

Jedným z hlavných cieľov investovania na finančných trhoch vôbec, je ochrana voľného kapitálu (úspor) pred účinkami inflácie, teda pred oslabením kúpi schopnosti peňazí v budúcnosti. Navyše aj spoločnosti (firmy) musia držať krok s infláciou, aby zostali ziskové, keďže zvyšovanie zisku je primárnym cieľom všetkých spoločností.

Nasledujúci graf ukazuje, ktorej triede aktív sa to darí najviac. Áno sú to jednoznačne práve akcie. Čísla v grafe sú už očistené o účinky inflácie a predstavujú tak tzv. reálne zhodnotenie (priemerné ročné).

Zdroj: http://blog.aaii.com/real-returns-favor-holding-stocks-3/

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.