Máte zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce? Zbystrite pozornosť – práve prebieha ďalšia akcia ŠKRTIČ.

19.09.2017  /  Silvia Dutková

V mesiacoch september a október 2017 vykonávajú inšpektori práce celoslovenské kontroly zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. Previerka sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Čo sa považuje za rizikovú prácu

Je to práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Ide o prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie.*

O zaradení práce do 3. a 4. kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu, pričom do 4. kategórie sa zaraďujú práce len výnimočne na obmedzený čas, a to najviac na 1 rok.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, majú okrem mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce aj nárok na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. dôchodkový pilier).

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce, ktorá je zaradená do 3. alebo 4. kategórie a zamestnancom, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch alebo zamestnancom, ktorí sú hudobní umelci vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Povinnosť zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

Takýto zamestnanec je povinný uzatvoriť s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len “DDS”), ktorú si vyberie, tzv. účastnícku zmluvu do 30 dní od začiatku vykonávania rizikovej práce.

Ak takáto účastnícka zmluva zamestnanca zanikne, je tento zamestnanec povinný uzatvoriť novú účastnícku zmluvu do 30 dní.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávajúceho zamestnancov na rizikové práce

Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal vykonávať rizikovú prácu.

Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok, vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom určeným touto zmluvou za svojich zamestnancov a plniť ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy. DDS sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy voči zamestnávateľovi.

Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s DDS, s ktorou účastnícku zmluvu uzatvoril jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto DDS, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.

Ak má zamestnanec uzatvorených viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz, a to na účet nepriradených platieb DDS, ktorá je zmluvnou stranou účastníckej zmluvy, ktorú si jeho zamestnanec zvolil.

Výška príspevku

Na základe zamestnávateľskej zmluvy je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnanca  vykonávajúceho rizikovú prácu príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu.

Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu týchto prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

*Pozn.:

Do 3. kategórie sa zaraďujú práce, kde existuje významná miera zdravotného rizika a sú prekročené limity faktorov práce (napr. hluk, prach, vibrácie), ktoré môžu poškodiť zdravie. Na zníženie rizika je potrebné vykonať technické, organizačné a iné ochranné opatrenia vrátane použitia  osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Do 4. kategórie patria práce, kde je už vysoká miera zdravotného rizika (napr. ožiarenie). Ide o práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zdroj:

Národný inšpektorát práce (www.nip.sk)

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov