Čo všetko potrebujete vedieť, ak uvažujete nad kúpou auta na firmu alebo živnosť

22.05.2023  /  Redakcia

O tom, že auto je pre mnohých veľmi praktická vec niet pochýb. Keby neexistovali dopravné zápchy, tak by vám auto výrazne ušetrilo aj čas. Podnikatelia často využívajú firemné auto na súkromné účely, alebo naopak súkromné auto na podnikanie.

Plánujete aj vy kúpu auta na podnikateľské účely, no neviete, či ho prepísať na firmu alebo nie? A čo všetko by ste pred kúpou mali zvážiť?

Pred kúpou auta

Ešte predtým, ako sa rozhodnete, či si osobné auto kúpite na firmu alebo nie, opýtajte sa samých seba a zodpovedajte nasledujúce otázky čo najpresnejšie.

 • Budete auto využívať iba na podnikanie?
 • Kde auto využijete viac? Na podnikanie alebo súkromne?
 • Akým spôsobom si auto zaobstaráte? Z vlastných zdrojov, na úver, lízing alebo iným spôsobom?
 • Chcete nové auto alebo ojazdené?
 • Aké by malo mať auto technické parametre?
 • Aká by mala byť jeho kúpna cena?
 • S akými dodatočnými nákladmi treba počítať?
 • Ste platcom DPH alebo nie?
 • Bude sa auto využívať aj na pracovné cesty do zahraničia?

Pozor: Viete na čo dbať pri kúpe firemného auta?

Firemné auto

Ak sa podnikateľ rozhodne využívať auto výlučne iba na firemné a podnikateľské účely, má možnosť zaradiť ho do majetku spoločnosti ako firemný automobil. To znamená, že v technickom preukaze musí byť uvedený ako držiteľ vozidla podnikateľ so všetkými identifikačnými údajmi, ako je IČO, obchodný názov, sídlo spoločnosti a podobne. Ak je v technickom preukaze ako majiteľ vozidla uvedená súkromná osoba, je potrebné prepísať auto na podnikateľský subjekt. Až po splnení týchto podmienok je možné auto zaradiť do majetku spoločnosti.

Podnikateľ je tak povinný do 30 dní od začatia používania vozidla nahlásiť automobil na príslušnom daňovom úrade a vyplniť potrebné tlačivo „Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel“. Po tomto nahlásení sa podnikateľ automaticky stáva platiteľom dane z motorového vozidla. Daňové priznanie je nutné podať a uhradiť nasledujúci kalendárny rok a to do 31. januára.

Pri zaradení vozidla do majetku spoločnosti si môže podnikateľ uplatniť nasledovné prevádzkové náklady:

 • ročné odpisy majetku
 • náklady na pohonné hmoty
 • povinné zákonné poistenie a/alebo havarijné poistenie
 • technická a emisná kontrola vozidla
 • oprava a údržba, diaľničné poplatky, parkovné, pneumatiky a náhradné kolesá a ďalšie
 • daň z motorových vozidiel

Ak ste platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH), môžete si z týchto nákladov odpočítať DPH.

Je potrebné zdôrazniť, že tieto výdavky je možné zahrnúť do daňových v plnej výške iba vtedy, ak je auto používané len na podnikateľské účely. Tieto náklady si do výdavkov môžete uplatniť v plnej výške (100 %) vtedy, ak si vediete podrobnú knihu jázd a dokážete v nej preukázať, že všetky prejazdené kilometre boli služobné. Ak takúto knihu jázd nevediete, môžete si náklady podľa zákona o dani z príjmov uplatniť iba paušálne a to maximálne vo výške 80 % z celkových nákladov za zdaňovacie obdobie.

Tip: Cestujete často aj do zahraničia? Myslite na havarijné poistenie.

Kúpa auta a jeho zaradenie do obchodného majetku firmy je vo všeobecnosti výhodnejšia v prípade nových a drahších áut. Avšak samotné rozhodnutie je na podnikateľovi.

Firemný automobil na súkromné účely

Obrázok: https://www.pexels.com/photo/man-inside-vehicle-13861/

Lákavým benefitom pre zamestnancov je využívanie firemného auta na súkromné účely. Ani tu však nemožno zabúdať na to, že sa s ním spája povinnosť platenia daní. Taktiež je nutné písomné stanovenie podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by mali obsahovať práva a povinnosti oboch strán.

Zamestnanec si hodnotu pohonných hmôt pre súkromné využitie môže uhrádzať sám, prípadne mu ich bude preplácať zamestnávateľ. V takomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi prepláca hodnotu pohonných hmôt spolu s tými, ktoré sú spotrebované pri využívaní automobilu na súkromné účely, zamestnancovi vzniká zdaniteľný príjem v hodnote súkromne spotrebovaných pohonných hmôt. V prípade zamestnávateľa ide o nedaňový výdavok.

Formy zaobstarania auta do podnikania

Podnikatelia si môžu auto do firmy zaobstarať:

 • kúpou z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru
 • finančným prenájmom, teda lízingom
 • operatívnym prenájmom
 • výpožičkou

Každá z týchto foriem má niekoľko výhod a nevýhod, preto si treba dôkladne zvážiť, ako budete vaše firemné auto financovať. Výber vhodnej formy bude záležať aj od toho, aký typ činnosti podnikateľ vykonáva.

Tip: Potrebujete pre vaše auto prístrešok a chcete si prenajať garáž? Na toto si dajte pozor!

Finančný leasing

Ak si auto zaobstará podnikateľ formou finančného leasingu, teda vozidlo v pravidelných splátkach spláca, ide o automobil obstaraný formou finančného leasingu. Aj vtedy je podnikateľ povinný nahlásiť sa do 30 dní ako platiteľ dane z motorových vozidiel. Uplatniť si môže nasledovné daňové výdavky:

 • daň z motorových vozidiel
 • odpisy z celkovej istiny v súlade so zákonom o dani z príjmov
 • poplatky za finančné služby leasingovej spoločnosti (PZP, havarijné poistenie, výdavky na pohonné hmoty, na opravy a údržbu, parkovné a ďalšie)

Pozor! Technické zhodnotenie vozidla môže vykonať iba so súhlasom leasingovej spoločnosti.

Výpožička

Pri aute, ktoré je vypožičané, ide o vec dohody nájomcu a prenajímateľa. Tu sa následne rozhoduje, kto sa stane platiteľom dane z motorových vozidiel. Aj v tomto prípade vyplývajú rovnaké povinnosti voči daňovému úradu. Uvedená skutočnosť musí byť špecifikovaná v nájomnej zmluve. Do daňových výdavkov si môže nájomca uplatniť:

 • nájomné za vypožičanie v plnej výške
 • výdavky na pohonné hmoty
 • technické zhodnotenie (so súhlasom prenajímateľa)
 • opravy a údržbu, parkovné, diaľničné poplatky a ostatné prevádzkové náklady, atď. (ak je tak uvedené v nájomnej zmluve )

Odpisovanie firemného auta

Obrázok: https://unsplash.com/photos/8e2gal_GIE8

Pri aute v podnikaní ako SZČO alebo s.r.o je dôležité aj jeho účtovanie. Po zaradení vozidla do majetku firmy je možné účtovať si ročné odpisy. Hmotný majetok je možné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene. Pri zrýchlenom odpisovaní sa v prvých rokoch zahrnie pomerne vyššia suma než v neskorších rokoch.

Elektrické a hybridné automobily sú podľa zákona o dani z príjmov zaradené do nultej odpisovej skupiny a odpisujú sa len dva roky. Osobné automobily, ako aj motorové vozidlá na prepravu nákladu, sa radia do prvej odpisovej skupiny a odpisujú sa po dobu štyroch rokov.

Tip: Plánujete kúpu nehnuteľnosti na podnikateľské účely? Tu je všetko čo by ste mali vedieť o dani z nehnuteľnosti.

Zvýhodnené odpisovanie auta u mikrodaňovníka

Ak podnikateľ vystupuje ako mikrodaňovník, môže využiť formy zvýhodnenia, ktoré sa týkajú aj odpisovania majetku. Mikrodaňovník si tak môže určiť pre auto ľubovoľnú výšku odpisu, maximálne však do výšky obstarávacej ceny auta. Podmienkou je, aby auto bolo zaradené do obchodného majetku v roku, kedy podnikateľ spĺňa podmienky mikrodaňovníka a zároveň nejde o prepychový automobil (obstarávacia cena nie je vyššia ako 48 000 €).

Kto je mikrodaňovník?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je mikrodaňovníkom fyzická alebo právnická osoba a jeho príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom.

To znamená že od 1.1. 2020 je mikrodaňovníkom fyzická a právnická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 790 €.

Vyradenie auta z firemného majetku v dôsledku predaja

Podnikateľ alebo spoločnosť sa môže kedykoľvek rozhodnúť firemné auto vyradiť zo svojho obchodného majetku. A to, či už ide o predaj, likvidáciu, darovanie alebo preradenie auta do osobného majetku.

Ak sa podnikateľ rozhodne vyradiť firemné vozidlo formou predaja, je dôležité, aby sa predajná cena nelišila od ceny obvyklej za dané motorové vozidlo v čase predaja. Z účtovníctva sa firemný automobil vyradí na základe protokolu o vyradení dlhodobého hmotného majetku.

Nezabúdajte ani na uvedenie zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel a to konkrétne v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Súkromné auto

Obrázok: https://www.pexels.com/photo/woman-using-a-laptop-in-the-car-5717577/

Ak podnikateľ potrebuje auto využívať pri svojom podnikaní, ďalšou z možností je aj používanie súkromného vozidla na podnikateľské účely. Tu je potrebné rozlišovať, či ide o podnikateľa (fyzickú osobu), ktorý auto nemá zaradené v majetku spoločnosti, alebo ide o cestovné náhrady zamestnanca, ktorý používa na pracovnú cestu svoje súkromné auto.

Ak je už auto staršie a jeho hodnota je nízka, z daňového hľadiska môže byť výhodnejšie uplatňovať si cestovné náhrady namiesto preradenia auta do obchodného majetku. Tak ako pri firemnom aute aj tu je podnikateľ povinný do 30 dní od začatia používania vozidla na firemné účely nahlásiť túto skutočnosť na daňový úrad. Stáva sa tak platiteľom dane z motorových vozidiel. Podnikateľ si môže v účtovníctve uplatniť nasledovné výdavky:

 • daň z motorových vozidiel
 • výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy
 • výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, pričom je podnikateľ povinný viesť si evidenciu jázd na firemné účely

Pri súkromnom aute používanom na pracovné účely nie je možné uplatniť si výdavky na servis, opravy, poistné, nákup audio techniky a vybavenie do auta, ani odpisy. Všetku údržbu, ako sú výmeny palivových filtrov, bŕzd či rozvodov alebo profesionálne čistenie interiéru, budete tak musieť hradiť zo svojich vlastných financií.

Použitie súkromného auta zamestnancom

Zamestnanec, ktorý je vyslaný na pracovnú cestu svojím zamestnávateľom, môže na výkon pracovnej cesty použiť aj iné auto než je auto poskytnuté zamestnávateľom, ak sa na tom písomne dohodne so zamestnávateľom. Môže ísť o súkromné auto zamestnanca. Počas výkonu pracovnej cesty patria zamestnancovi tieto cestovné náhrady, ktoré si môže uplatniť s.r.o. do svojich daňových výdavkov:

 • základnú náhradu za každý 1 km jazdy
 • náhradu za spotrebované pohonné látky
 • iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou (kúpa diaľničnej známky, parkovanie a pod.).

Okrem vyššie uvedených si do daňových výdavkov uplatní s.r.o. samozrejme aj zaplatenú daň z motorových vozidiel.

Preradenie súkromného vozidla do obchodného majetku

Podnikateľ má taktiež možnosť zaradiť automobil do obchodného majetku. Pri odpise sa odpisuje z pôvodnej vstupnej ceny, pričom odpisy za roky, kedy bolo auto v súkromnom vlastníctve, sa neuplatnia.

Po zaradení do obchodného majetku si môže podnikateľ uplatňovať všetky výdavky spojené s využitím automobilu, a to už spomínané cestovné náhrady, parkovné, diaľničné známky, opravy, poistenie a daň z motorových vozidiel.

Tip: Ani pri firemnom aute nezabúdajte na povinnú výbavu. Viete, čo by mala obsahovať?

Na záver

I keď sa na prvý pohľad môže zdať, že zaradenie auta do majetku firmy je výhodnejšie, aj súkromné autá využívané na firemné účely majú svoje výhody. Jednou z nich je už spomínaná možnosť uplatnenia základnej náhrady za prejazdené kilometre v zmysle zákona o cestovných náhradách. Ak auto nie je majetkom firmy, máte možnosť uplatniť si náhrady za každý najazdený kilometer vo výške aktuálne 0,213 €/km (platné od 1.5.2022).

Zaradiť auto do majetku firmy odporúčame vtedy, ak si kupujete nové a drahšie auto. Pri starších a lacnejších, alebo ak disponujete dostatočným množstvom bločkov od nákupu pohonných hmôt, je lepšie auto nezaradzovať do majetku firmy. Podnikateľ by si mal pred kúpou auta dobre premyslieť, ako ho bude využívať a zvážiť, čo by mohlo byť pre neho výhodnejšie.

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Titulný obrázok: https://www.pexels.com/photo/white-car-driving-on-asphalt-freeway-5727254/

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.