Zdaňovanie príjmov z investícií a tradingu v roku 2023 – fyzická osoba vs. firma

14.03.2024  /  Redakcia

Pri výbere ako a do čoho investovať treba okrem výberu samotnej investičného inštrumentu venovať pozornosť aj ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú konečné zhodnotenie investície. Medzi najvýznamnejšie faktory patria poplatky spojené s investíciou a zdanenie. V tomto článku sa zameriame na porovnanie zdanenia obchodovania na burze u fyzickej a právnickej osoby.

Na začiatok je potrebné si uvedomiť, že investičným inštrumentov existuje niekoľko a rovnako ich zdaňovanie prebieha rozdielne. Pre jednoduchosť sa budeme venovať len najčastejšie používaným investičným inštrumentom, ktoré sú v legislatíve definované a to:

Cenné papiere – akcie, ETF, ETC a dlhopisy

Deriváty – futures, CFD, Forex, opcie na futures..

Opcie na akcie

Kryptomeny (virtuálne meny)

Zrážková daň na príjmy plynúce zo zdrojov na území SR

Zrážková daň vo výške 19% bez obmedzenia výšky príjmu sa uplatňuje na na úroky na bankových vkladoch a ostatné výnosy z cenných papierov a kapitálového majetku (napr. kupóny z dlhopisov a pokladničných poukážok) plynúce zo zdrojov na území SR. Preto ich FO ani PO už nemusí uvádzať v daňovom priznaní a zdaniť ich.

Zdaňovanie pri fyzickej osobe

Sadzba dane z príjmov je u fyzických osôb stanovená v 2 úrovniach a to 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne túto sumu.

Zdravotné odvody

Okrem dane z príjmov fyzická osoba z príjmov z obchodovania na burze musí platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Keďže maximálny vymeriavací základ bol zrušený platia sa zdravotné odvody z celého príjmu. Príjmov dosiahnutých v roku 2024 sa už bude týkať zvýšená sadzba 15%.

Prehľad zdanenia podľa typu príjmu:

Finančný nástrojSpôsob zdaneniaSadzba daneZdravotné odvodyZákon
Cenné papiere (ETF, akcie) drzané < 1 rokdaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. e)
Cenné papiere (ETF, akcie) drzané > 1 rokoslobodené0%§ 9 ods. 1 pism. k)
Opciedaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. d)
Deriváty (Futures, CFD, FOREX)daňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. k)
     
Kryptomeny, kryptomenové CFD a derivátydaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. t)
Kryptomenové ETP držané < 1 rokdaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. e)
Kryptomenové ETP držané > 1 rokoslobodené0%§ 9 ods. 1 pism. k)
     
Vyplatenie / redemácia podielových fondov v SRzrážkou19%§ 7 ods. 1 písm. g)
Vyplatenie / redemácia podielových fondov v zahraničídaňovník v DP19 % § 7 ods. 1 písm. g)
Prevod podielových listovdaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 7 ods. 1 písm. e)
     
Výnosy z kupónových dlhopisov v SRzrážkou19 %§ 7 ods. 1 písm. a)
Výnosy z kupónových dlhopisov zahraničnédaňovník v DP19 %§ 7 ods. 1 písm. a)
Výnosy zo štátnych dlhopisovdaňovník v DP19 %14%§ 7 ods. 1 písm. h)
     
Dlhopisy bezkupónové (zerobond) držané do splatnostidaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. f)
Dlhopisy bezkupónové (zerobond) držaný < 1 rokdaňovník v DP19 %, / 25 %14%§ 8 ods. 1 písm. e)
Dlhopisy bezkupónové (zerobond) drzany > 1 rokoslobodené0%§ 9 ods. 1 pism. k)

Daňové zvýhodnenie u cenných papierov

Pri príjmov z cenných papierov je možné využiť tzv. 1 ročný časový test, teda ak cenný papier prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na Slovensku alebo v zahraničí predáte až po uplynutí doby dlhšej ako1 rok z takéhoto príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

Na ostatné príjmy z predaja cenných papierov je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR za kalendárny rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, pokiaľ toto oslobodenie nebolo využité napríklad pri príjmoch z prenájmu.

Nezdaniteľné minimum nie je možné uplatniť z príjmov z obchodovania na burze.

Ďalšou daňovo zvýhodnenou možnosťou je možnosť investovať pomocou DIS. U DIS je ale ročne možné investovať len 3000Eur a nie je možné vybrať z neho prostriedky skôr ako za 15 rokov.

Dividendy

Dividendy vyplatené zo zahraničia, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu (napr. z UK, Írska …) je fyzická osoba povinná zdaniť na Slovensku daňou vo výške 7%. Dividend prijatých v roku 2024 sa už bude týkať zvýšená sadzba 10%.

Forex

U Forexu je dôležité si uvedomiť, že ak u brokera len zamieňate napr. EUR za USD takýto obchod je chápaný ako konverzia mien ak však „špekulujete“ na forexe, jedná sa o obchodovanie derivátov z menového trhu, zvyčajne CFD kontraktov.

Kryptomeny

Kryptomeny boli pod pojmom virtuálne meny pridané do Zákona o dani z príjmu. Takže už je jednoznačne jasné, že sa ich týka rovnaké zdanenie ako ostatných príjmov. Za zdanitelný príjem sa považuje predaj virtuálnej meny, výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Uplatnenie straty z obchodovania

Príjmy z jednotlivých investičných inštrumentov sa u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov. Toto rozdelenie spôsobuje to, že stratu z obchodovania s inštrumentami v 1 kategórií si nie je možné uplatniť voči zisku z príjmov z inej kategórie ako ani z iných príjmom napr. zo zamestnania.

Ak boli príjmy z opcií vyplatené v niekoľkých splátkach, výdavky sa ku každej splátke priraďujú maximálne do výšky jednotlivých splátok. Ak splátky plynú aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, neuplatnené výdavky je možné priradiť k týmto splátkam tak, aby nebola prekročená celková výška výdavkov.

Ďalšou nevýhodou obchodovania ako fyzická osoba je to, že z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu, ktorú by bolo možné uplatniť v daňových priznaniach v ďalších rokoch.

Povinnosť podať daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá nie je SZČO je povinná podať daňové priznanie, ak jej všetky celosvetové príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je aktuálne 2 461,41 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Zdaňovanie pri právnickej osobe

Firma teda právnická osoba platí daň z príjmu vo výške 15% do výšky príjmov 60 000 Eur, nad túto sumu vo výške 21% .

Právnických osôb sa netýka povinnosť platiť zdravotné odvody.

Právnické osoby nezdaňujú ani príjmy z dividend, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu.

Uplatnenie straty z obchodovania

U právnických osôb ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. Zákona o dani z príjmov je možné vykázať stratu z obchodovania s cennými papiermi na burze a rovnako je možné takúto stratu započítať voči ostatným príjmom.

Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.  Z tohto základného pravidla majú výnimku daňovníci, ktorí vykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu(obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne …), u ktorých je strata daňovo uznaná.

Druhú výnimku tvoria deriváty zaradené ako zabezpečovacie, kde je opäť možnosť daňovej uznateľnosti straty.

Zhodnotenie

Pre dlhodobého investora, ktorý nemá problém s dodržaním 1 ročného testu vychádza výhodnejšie investovanie formou fyzickej osoby.

Ak však nedodržíte podmienky pre daňové zvýhodnenie napr. obchodujete na kratšej báze, alebo obchodujete iné inštrumenty ako cenné papiere vychádza výhodnejšie zdanenie u právnických osôb.

Ak Vás zaujala možnosť zdaňovať vaše príjmy ako právnická osoba zvážte možnosť založiť s.r.o. Alebo si dohodnite bezplatnú konzultáciu na túto tému.

Zdroje:

Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie

Zdanenie výnosov z dlhopisov, zahraničný obchodník s CP

Zdanenie príjmov z forexových obchodov

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Zdaňovanie príjmov zo spotových obchodov

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

Titulná foto: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/dokumenty-platba-prijem-financny-6863259/

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.