Ako dopadli kontroly z inšpekcie práce v roku 2017?

29.05.2018  /  Silvia Dutková

Vyššie pokuty, viac nedostatkov, aj neustály rast nelegálneho zamestnávania. Aj to bolo výsledkom aktívnej kontrolnej činnosti inšpektorov práce v roku 2017.

V minulom roku inšpektori skontrolovali 24 701 podnikateľov. Napriek tomu, že v roku 2016 bolo skontrolovaných o 3 383 podnikateľov menej, počet zistených nedostatkov vzrástol o 12,7 % a rovnako sa zvýšil počet pokút (o 18,45 %), aj celková suma pokút (o 20,96 %).

Najviac kontrol bolo vykonaných:

– v spoločnostiach s ručením obmedzeným (49,75 % z celkové počtu kontrol),

– u podnikateľov – fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri (32,12 %),

– u zahraničných osôb (6,67 %),

– v akciových spoločnostiach (4,72 %).

Taktiež podľa počtu zamestnancov sa znova potvrdilo, že inšpektori sa zameriavajú na najmenších podnikateľov, a to v nasledovnom poradí:

1. od 1 do 9 zamestnancov (41,97 % z celkového počtu kontrol),

2. 0 zamestnancov (31,08 %),

3. od 10 – 49 zamestnancov (16,11 %),

4. od 50 – 249 zamestnancov (7,75 %),

5. nad 250 zamestnancov (3,10 %).

Opakujú sa tie isté nedostatky, a to najmä z oblasti:

BOZP: 740 pokút v sume 1 526 500 eur

Hlavné nedostatky: nezabezpečovanie výkonu odborných činností, chýbajúce posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, žiadne alebo chýbajúce ochranné pracovné pomôcky, nedostatky spojené s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení, nedostatočná rekonštrukcia a údržba prevádzkových objektov, nedostatky týkajúce sa overovania technického stavu strojov a zariadení a zabezpečovania ochranných zariadení.

pracovnoprávne vzťahy: 1 413 pokút v sume 1 707 724 eur

Nedostatky: náležitosti pracovných zmlúv, nedodržanie minimálnych mzdových nárokov, evidencia pracovného času, výplata a splatnosť miezd, pracovné posudky a potvrdenia o zamestnaní, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

nelegálne zamestnávanie: 1 279 pokút v sume 4 746 700 eur

Hlavný nedostatok: neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

Najviac zistených nedostatkov v nasledovnom poradí podľa odvetvia:

1. priemyselná výroba (23,49 % z celkové počtu nedostatkov),

2. veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel (16,44 %),

3. doprava a skladovanie (14 %),

4. stavebníctvo (8,61 %),

5. ubytovacie a stravovacie služby (5,98 %),

6. činnosti v oblasti nehnuteľností (5,10 %),

7. administratívne a podporné služby (5,05 %).

Vývoj kontrol a udelených pokút za posledných 5 rokov

Zdroje: Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013

Podrobnejšie výsledky kontrol sa dozviete na: https://www.finapconsulting.sk/clanky/inspektorat-prace-vysledky-kontrol-za-rok-2017/