Daň z nehnuteľností a pozemkov: Čo všetko o nich potrebujete vedieť?

31.10.2023  /  Redakcia

Jednou z povinností v každom roku, ktoré čaká nielen mnohých podnikateľov, je podanie priznania k dani z nehnuteľnosti. Aké sú jeho špecifiká, kto ho musí podať, akých nehnuteľností sa týka a kedy daňovníkovi vzniká alebo zaniká daňová povinnosť?

V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli podstatné body, o ktorých by ste mali vedieť.

Čo je daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestna daň ustanovená zákonom o miestnych daniach, ktorú ukladá mesto alebo obec. Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Daň z nehnuteľností priznávajú daňovníci podaním priznania, ktoré je potrebné podať do 31. januára príslušného roku.

Tip: Čo potrebujete vedieť o dani z predaja nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. To znamená, že daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2020 je daň z nehnuteľností za rok 2020, nie za uplynulý rok.

Typy daní z nehnuteľností:

 • Daň z pozemkov
 • Daň zo stavieb
 • Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností je povinný zaplatiť daňovník, teda fyzická alebo právnická osoba, ktorý je alebo bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (pozemok, stavby a byt), v období od 2.1. do 1.1. (vrátane) príslušného roka. Okrem vlastníka nehnuteľnosti, platí daň z nehnuteľnosti aj:

 • Správca nehnuteľnosti
 • Nájomca nehnuteľnosti
 • Užívateľ nehnuteľnosti

Tip: Na toto si dajte pozor pri daňovej kontrole.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si ako daňovník podávate vtedy, keď vám vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, to znamená, že ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Inšpirácia: Plánujete predať nehnuteľnosti? Viete o tom, že vhodným nábytkom môžete zvýšiť jej hodnotu?

Daňové priznanie

Typy daňových priznaní

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

 • Priznanie k dani z nehnuteľností – ak podávate priznanie správcovi dane prvýkrát

 • Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností – ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť. To znamená, že ste sa stali vlastníkom ďalších nehnuteľností, došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo interiéru domu, alebo vám zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti

 • Dodatočné prizanie – podávate vtedy, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje

 • Opravné priznanie – podávate vtedy, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania

Ako postupovať pri podaní daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane, teda mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj pre právnické osoby.

V prípade, ak podávate priznanie len k dani z nehnuteľností, je potrebné vyplniť len časti priznania, ktoré sa dani z nehnuteľností týkajú. Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľností sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby rekonštrukčnými prácami, zateplenie budovy a podobne.

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade:

 • osobne
 • poštou
 • elektronicky

Je možné podať daňové priznanie aj elektronicky?

Áno aj nie. Totižto nie každá obec alebo mesto ponúka možnosť poskytovania elektronických služieb. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní mesto alebo obec na svojom webe.

Dokedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti. Existujú dve výnimky, kedy sa daňové priznanie musí podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a to:

 • pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením
 • pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením

Výška a spôsob úhrady dane

Daň sa vypočíta na základe údajov uvedených v daňovom priznaní (napr. rozloha bytu v m2, výmera pozemku) a príslušnej sadzby.

Splatnosť dane z nehnuteľností je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Rozpis a výpočet každému vždy zašle príslušná obec alebo mesto listom.

Tip: Požičali ste si peniaze? Tu je návod, ako splatiť úver skôr.

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak vám správca dane môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 €.

Oslobodenie od dane

To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane alebo pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň, upravuje zákon o miestnych daniach. Vo všeobecnosti platí, že obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, alebo daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí alebo poberajú dávky v hmotnej núdzi.

O oslobodenie alebo zníženie dane je nutné požiadať (okrem dosiahnutia vekovej hranice), do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov je, ako sme spomínali vyššie, jednou z dane z nehnuteľností. Správca dane je mesto alebo obec, na ktorých území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňovú povinnosť máte vtedy, ak ste:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri

Ak je pozemok v spoluvlastníctve s ďalšími daňovníkmi, je každý spoluvlastník povinný zaplatiť daň podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.

Tip: Plánujete kúpu pozemku a chcete investovať peniaze? Prečítajte si, ktoré sú obľúbené spôsoby investovania peňazí.

Tipy na záver

 1. Daň z nehnuteľností sa týka všetkých fyzických a právnických osôb a zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

 2. Priznanie k dani z nehnuteľností musia podať všetci vlastníci nehnuteľností, u ktorých v priebehu roka nastali zmeny v liste vlastníctva, ako napríklad kúpa, predaj, kolaudácia a iné.

 3. Myslite na zánik daňovej povinnosti, ktorý nastáva napríklad pri zbúraní domu alebo odstránení stavby.

 4. Potrebné tlačivo daňovníci získajú v papierovej forme priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri, v ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

 5. Daňovník je povinný v priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k tejto dani uviesť všetky údaje a svojím podpisom vyhlásiť správnosť a úplnosť všetkých vyplnených údajov.

 6. Ak potrebujete s daňovým priznaním poradiť, zavolajte na miestny alebo obecný úrad, kde vám poradia.

 7. Ak niečo vyplníte nesprávne, je možné, že vás bude úrad kontaktovať telefonicky, aby odkonzultoval potrebné zmeny alebo opravy.

 8. Po podaní priznania vám príslušný úrad nariadi daň a oznámenie vám pošle poštou. Ak nepodáte odvolanie, treba ju zaplatiť do 15 dní od prevzatia.

 9. Za oneskorené podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností po uvedenom termíne, hrozí daňovníkom pokuta. Ak daňovník tlačivo pošle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte.

 10. V prípade, že daňové priznanie podáte neskoro alebo vôbec, hrozí vám sankcia od príslušného úradu až do výšky 3000 €.

Tip: Viete, ako si poistiť nehnuteľnosť a aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti?

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

Titulná foto: https://www.pexels.com/photo/white-and-gray-wooden-house-near-grass-field-and-trees-280222/

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.