Jak používat ukazatel EPS (Earnings Per Share) pro hodnocení akcií

18.01.2022  /  RoboMarkets

Aby si hráči na trhu vybrali zajímavé akcie pro investování, pečlivě vyhodnocují různé ekonomické ukazatele a statistiky. Tento článek je věnován ukazateli zvanému Zisk na akcii (Earnings per Share – EPS).

Co je ukazatel EPS

Ukazatel Earning per Share vyhodnocuje, jak zisková je určitá společnost v přepočtu na jednu akcii. Tento multiplikátor ukazuje poměr čistého zisku za rok a počtu kmenových akcií v oběhu, což dává představu o tom, jaký zisk může investorovi přinést každá akcie, kterou koupí.

V podstatě každý akcionář drží svůj podíl na základním kapitálu společnosti, který se rovná počtu vydaných akcií. Dosažený zisk je přidělován poměrným dílem každému akcionáři. Multiplikátor EPS tedy prozrazuje, kolik peněz se z investované částky vrátí investorovi. Čím vyšší EPS, tím výhodnější je do společnosti investovat.

Zisk společnosti může být zcela nebo částečně vyplacen akcionářům ve formě dividend. To však závisí na rozhodnutí představenstva. Akcionáři mohou prostřednictvím svých zástupců v představenstvu toto rozhodnutí ovlivnit a změnit podílu na zisku, který bude vyplácen akcionářům ve formě dividend.

Jak se počítá EPS

Pro výpočet EPS používáme čistý zisk mínus dividendy z privilegovaných akcií. Vzorec je následující:

EPS = (P – Div) / N

Kde:

 • P je čistý zisk společnosti za účetní období (po zdanění)
 • Div je dividenda z privilegovaných akcií
 • N je počet kmenových akcií v oběhu za účetní období.

Příklad výpočtu:

Jako příklad použijeme společnost Netflix (NASDAQ: NFLX). Za poslední finanční rok společnost vykázala čistý zisk 2 761 395 000 USD, přičemž celkový počet kmenových akcií v oběhu činil 440 922 000 akcií.

Finanční rozvaha ukazuje, že Netflix nevydal privilegované akcie, takže ve vzorci pro výpočet nic neodečítáme.

Vydělením čistého zisku 2 761 395 000 USD počtem 440 922 000 akcií získáme EPS ve výši 6,26 USD na akcii.

Jak se používá EPS

Při použití EPS by investor měl věnovat pozornost dvěma důležitým věcem:

1. EPS nezohledňuje tržní cenu akcie.

Ukazatel vypočítá zisk z akcie, ale vzorec nezahrnuje její tržní cenu. V závislosti na tržní ceně se tedy může výsledek investice značně lišit. Chce-li investor zjistit, jaký zisk přináší každý investovaný dolar, vydělí EPS cenou, za kterou akcii nakoupil.

Srovnejme dvě společnosti:

 • Společnost A má hodnotu EPS 10 USD a její akcie na trhu stojí 200 USD za kus. Potenciální dosažený zisk je tedy (10 / 200) * 100 = 5 %.
 • Společnost B má však EPS 5 USD, zatímco její akcie se obchodují za 50 USD za kus. Potencionální zisk bude (5 / 50) * 100 = 10 %.

Výsledkem je, že ačkoli společnost A má větší EPS, společnost B se jeví jako atraktivnější pro investování, protože její akcie se obchodují za nižší cenu a přinášejí lepší výnosy.

2. K vyhodnocení je vhodné použít dynamiku EPS

Aby investoři ověřili, zda je společnost atraktivní pro investování, nesledují tak pozorně aktuální EPS, jako spíše jeho změny v průběhu roku. Investoři zde chtějí vidět růst. Čím rychleji EPS roste, tím je společnost atraktivnější pro investory.

Dynamika EPS společnosti se může lišit v závislosti na zisku, počtu akcií na trhu nebo obou faktorech. Společnost může zvýšit EPS zvýšením zisku nebo snížením počtu akcií na trhu prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Nebo naopak, pokud bude firma zvyšovat počet akcií v oběhu rychleji, než roste její zisk, její EPS klesne.

Investoři zpravidla hodnotí EPS společně s jinými ekonomickými ukazateli, jako je například P/E. Pokud jsou ostatní ukazatele víceméně stejné, tak lepší EPS ve vykazovaném období učiní jednu společnost atraktivnější než ostatní.

EPS si může investor zkontrolovat v ekonomických zprávách nebo na webových stránkách. Například EPS pro americké společnosti lze najít na Finviz.com:

Filtr „podle EPS“ v akciovém screeneru

Jaké jsou Výhody a nevýhody EPS

Výhody jsou:

 • Dostupnost a oblíbenost
 • Komplexní přístup: Investor může v jeden okamžik posoudit schopnost společnosti přinést mu zisk na akcii
 • Jednoduchý vzorec pro výpočet a spousta otevřených informačních zdrojů, kde si můžete zkontrolovat správnost svých výpočtů.

Některé nevýhody jsou:

 • Společnosti s krátkou historií se těžko hodnotí, protože normálně se hodnotí dynamika EPS po dobu několika let. Pokud je společnost na trhu méně než pár let, EPS by se měla používat s opatrností.
 • Hodnota EPS je absolutní a pro správnost musí být vztažena k tržní ceně akcie. Pro lepší výsledek ji použijte spolu s ukazatelem P/E.
 • Ukazatel nezohledňuje vliv privilegovaných akcií, pokud nějaké existují.

Závěr

EPS dává šanci zhodnotit potenciální zisk dosažený na jedné akcii společnosti, do které plánujete investovat. Ukazatel má jak výhody tak nevýhody, proto se doporučuje používat ho společně s jinými ukazateli, přičemž P/E je ten nejčastěji používaný.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.