Ako zdaňuje obchodovanie na burze fyzická osoba a firma?

09.11.2017  /  Redakcia

Tento článok už nie je aktuálny.

Aktualizovanú verziu pre rok 2021 nájdete na tejto adrese.


Pri výbere ako a do čoho investovať treba okrem výberu samotnej investičného inštrumentu venovať pozornosť aj ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú konečné zhodnotenie investície. Medzi najvýznamnejšie faktory patria poplatky spojené s investíciou a zdanenie. V tomto článku sa zameriame na porovnanie zdanenia obchodovania na burze u fyzickej a právnickej osoby.

Na začiatok je potrebné si uvedomiť, že investičným inštrumentov existuje niekoľko a rovnako a na Slovensku ich zdaňovanie prebieha rozdielne. Pre jednoduchosť sa budeme venovať len najčastejšie používaným investičným inštrumentom, ktoré sú v legislatíve definované a to:

Cenné papiere – akcie, ETF, ETC a dlhopisy

Deriváty – futures, CFD, Forex, opcie na futures..

Opcie na akcie

U Forexu je dôležité si uvedomiť, že ak u brokera len zamieňate napr. EUR za USD takýto obchod je chápaný ako konverzia mien ak však „špekulujete“ na forexe, jedná sa o obchodovanie derivátov z menového trhu, zvyčajne CFD kontraktov.

Sadzba dane z príjmov je u fyzických osôb stanovená v 2 úrovniach a to 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura.

Úroky a ostatné výnosy z cenných papierov a ostatných príjmoch z kapitálového majetku ako výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok ako aj úroky na bankových vkladoch definovaných v § 7 Zákona o dani z príjmu sa uplatňuje len sadzba dane vo výške 19% bez obmedzenia výšky príjmu.

Ak tieto príjmy plynú zo zdrojov na území SR výnosy sú pred vyplatením zdanené zrážkovou daňou a preto ich už nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní a zdaniť ich.

Zdravotné odvody

Okrem dane z príjmov fyzická osoba z príjmov z obchodovania na burze musí platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Keďže maximálny vymeriavací základ bol zrušený platia sa zdravotné odvody z celého príjmu.

Daňové zvýhodnenie

Na príjmy z predaja cenných papierov je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR za kalendárny rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, pokiaľ toto oslobodenie nebolo využité napríklad pri príjmoch z prenájmu.

Pri akciách obstaraných od roku 2004 do konca roku 2010 je ešte stále možné uplatniť si oslobodenie od dane až do výšky 925,96 eur.

Nezdaniteľné minimum nie je možné uplatniť z príjmov z obchodovania na burze.

Pri príjmov z cenných papierov je možné využiť tzv. 1 ročný časový test, teda ak cenný papier prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na Slovensku alebo v zahraničí predáte až po uplynutí doby dlhšej ako1 rok z takéhoto príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

Ďalšou daňovo zvýhodnenou možnosťou je možnosť investovať pomocou DIS. U DIS je ale ročne možné investovať len 3000Eur a nie je možné vybrať z neho prostriedky skôr ako za 15 rokov.

Dividendy

Dividendy vyplatené zo zahraničia, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu (napr. z UK, Írska …) je fyzická osoba povinná zdaniť na Slovensku daňou vo výške 7%.

Uplatnenie straty z obchodovania

Príjmy z jednotlivých investičných inštrumentov sa u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov. Toto rozdelenie spôsobuje to, že stratu z obchodovania s inštrumentami v 1 kategórií si nie je možné uplatniť voči zisku z príjmov z inej kategórie ako ani z iných príjmom napr. zo zamestnania.

Ak boli príjmy z opcií vyplatené v niekoľkých splátkach, výdavky sa ku každej splátke priraďujú maximálne do výšky jednotlivých splátok. Ak splátky plynú aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, neuplatnené výdavky je možné priradiť k týmto splátkam tak, aby nebola prekročená celková výška výdavkov.

Ďalšou nevýhodou obchodovania ako fyzická osoba je to, že z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu, ktorú by bolo možné uplatniť v daňových priznaniach v ďalších rokoch.

Povinnosť podať daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá nie je SZČO je povinná podať daňové priznanie, ak jej všetky celosvetové príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je aktuálne 1901,67 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Firma teda právnická osoba platí rovnú daň z príjmu vo výške 21% a to zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze.

Právnických osôb sa netýka povinnosť platiť zdravotné odvody.

Právnické osoby nezdaňujú ani príjmy z dividend, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu.

Uplatnenie straty z obchodovania

U právnických osôb ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. Zákona o dani z príjmov je možné vykázať stratu z obchodovania s cennými papiermi na burze a rovnako je možné takúto stratu započítať voči ostatným príjmom.

Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.  Z tohto základného pravidla majú výnimku daňovníci, ktorí vykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu(obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne …), u ktorých je strata daňovo uznaná.

Druhú výnimku tvoria deriváty zaradené ako zabezpečovacie, kde je opäť možnosť daňovej uznateľnosti straty.

Pre dlhodobého investora, ktorý nemá problém s dodržaním 1 ročného testu vychádza výhodnejšie investovanie formou fyzickej osoby.

Ak však nedodržíte podmienky pre daňové zvýhodnenie napr. obchodujete na kratšej báze, alebo obchodujete iné inštrumenty ako cenné papiere vychádza výhodnejšie zdanenie u právnických osôb.


Chcete vedieť viac o téme investovania a daní? Čítajte a pýtajte sa tu na diskusnom fóre.


V pokračovaní tohto článku si preto povieme ako založiť s.r.o. za účelom obchodovania na vlastný účet na burze. Ak ste už teraz rozhodnutý založiť si spoločnosť dohodnite si bezplatnú konzultáciu už teraz.

Zdroje:

Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania

Zdanenie výnosov z dlhopisov, zahraničný obchodník s CP

Zdanenie príjmov z forexových obchodov

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Zdaňovanie príjmov zo spotových obchodov

Info brožúra k zdaňovaniu príjmov z finančných operácií

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

Zdanenie derivátov na území SR

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.