Revolúcia v zdaňovaní ETF? Čo keď časový test nie je možné použiť?!

18.10.2021  /  Redakcia

UPDATE 25.10.2021 Na náš článok reagovala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „AOCP“), ktorá vydala svoje stanovisko v ktorom s takýmto výkladom zákona nesúhlasí a preto vyzýva finančnú správu na zmenu zverejneného stanoviska a to tak, aby bolo plne v súlade s platným znením zákona o dani z príjmov.


Ministerstvo financií sa zrejme rozhodlo spraviť revolúciu v zdaňovaní ETF bez zmeny príslušných zákonov len pomocou stanoviska na webovej stránke Finančnej správy.

Po tom čo sa Finančná správa rozhodla jasne vyjadrovať k zdaňovaniu dividend z ETF, ktoré tiež mnohých prekvapilo, teraz zverejnili na webovej stránke Finančnej správy stanovisko k zdaňovaniu príjmom z investovania do ETF fondov, ktoré si dovolím nazvať „revolučnou zmenou“.

Takýto výklad spôsobí revolúciu v zdaňovaní nie len samotných ETF, ale aj podielových fondov registrovaných typicky na burze cenných papierov v zahraničí, ktoré sú tiež vo veľkej miere distribuované na Slovensku hlavne vo forme fondov pre kvalifikovaných investorov.

Keďže v slovenskej legislatíve dlhodobo chýba definícia toho čo vlastne sú ETF fondy (ETF fondy sú spomenuté len v Zákone o kolektívnom investovaní a Opatrení Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde ale bez jasnej definície) zaužíval sa výklad, že ETF fondy sú cenným papierom obchodovaným na burze.

Z tohto vychádzal aj bežne používaný výklad zdaňovania podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. teda ako „príjmy z prevodu cenných papierov“ s ktorým operujú aj najväčší distribútori ETF z radov OCP na Slovensku.

Takýto výklad mal ďalší dôsledok v tom, že takýto prijem je podľa § 9 ods. 1 písm. k) považovaných pri predaji po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia za oslobodený od dane.

V čom spočíva zmena?

V spomenutom stanovisku zverejnenom na webovej stránke Finančnej správy je deklarované stanovisko Sekcie finančného trhu (ďalej len „SFT“) Ministerstva financií, ktoré tvrdí, že príjem z investovania do ETF fondov je príjmom podľa § 7 zákona o dani príjmov. V stanovisku je spomenuté, že SFT má v tejto téme vypracovaný podklad (materiál), ktorý ale súčasťou stanoviska nie je.

Z textu stanoviska vyplýva, že SFT podmienuje možnosť uplatniť zdanenie podľa § 8 ods. 1 písm. e) právnou subjektivitou ETF fondu a jeho daňovým režimom, teda či je možné ETF fond možné považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb.

Podľa našich informácii v EU registrovaná UCITS ETF fondy ani americké Trusty, ktoré sú drvivou väčšinou ETF fondov nakupovaných slovenskými rezidentmi túto definíciu nespĺňajú.

Keďže ale § 7 zákona o dani príjmov vôbec nepripúšťa prípad predaja podielových listov na burze v stanovisku je predložený záver, že „predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch, je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch“.

Ja osobne sa s takýmto výkladom zákona neviem stotožniť, ale obávam sa že ak je toto nový postoj Ministerstva Financií k zdaňovaniu ETF, tak bude v tomto znení zapracovaný aj do pripravovanej daňovej novely, ktorá by mala byť predstavená v najbližšom čase.

Takže zrovnoprávnenie zdaňovania ETF a podielových fondov, ktoré bolo v poslednej dobe diskutované bude zrejme spravené týmto spôsobom. A nie ako by sme ako investori chceli časovým testom aj na podielové fondy.

Čo by takýto výklad spôsobil v praxi?

Podľa doteraz nespochybňovanému výkladu bolo pri predaji ETF fondov po viac ako 1 roku bolo možné uplatniť si časový test, a tým pádom takýto obchod bol bez dane.

Ako uvádzame v našom prehľadovom článku k daniam pri tomto novom výklade by teda došlo k tomu, že fyzická osoba z takéhoto príjmu musí odviesť daň 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 Eur (pri rozhodnej sume sa jedná o súhrn všetkých príjmov, nie len príjmy z ETF) a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 37 981,94 Eur.

Z takéhoto príjmu by rovnako bolo potrebné odviesť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Keďže zdravotné odvody sa platia až zo zdaneného príjmu, celkové zaťaženie by bolo teda približne 31% resp. 36%. Čo je podstatné pri takomto výklade nie je možné využiť 1 ročný časový test, keďže ten je možné uplatniť len na príjmy zdaňované podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z..

Zároveň by došlo k zásadnej zmene z pohľadu komfortu investorov do ETF, keďže by si museli sami podávať daňové priznanie pri každom predaji ETF. Čiže nie len pri výbere peňazí, ale aj v prípade rebalancingu portfólia, ktoré sa stáva čoraz populárnejšie.

V najbližšej dobe sa zrejme dozvieme ako prebieha aplikácia tohto výkladu v praxi pri daňových kontrolách. Teda či Finančná správa trvá na tomto výklade aj v prípade zdaňovacích období pred zverejnením stanoviska a budú za využitie ročného časového testu v prípade ETF ukladať pokuty a požadovať doplatiť daň spolu s úrokmi.

Zdroj:  Pri zdanovaní príjmov z ETF nie je možné využiť 1 ročný časový test

Stanovisko FS v plnom znení:

Otázka

Žiadate o zaujatie stanoviska vo veci zaradenia príjmu z predaja ETF fondov obchodovaných na burze, a to, či príjmy z predaja týchto fondov obchodovaných na burze je možné považovať za príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré  pri splnení podmienok  vymedzených v ustanovení §  9 ods. 1 písm. k) cit. zákona je možné považovať za príjmy oslobodené od dane fyzickej osoby, resp. ide o iný druh príjmov. 

O stanovisko k predmetnej problematike sme požiadali Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov (ďalej len „ministerstvo“). Zo  stanoviska ministerstva k danej problematike, ktoré nám bolo doručené elektronicky dňa 13.5.2021, uvádzame:

 Z diskusie so zástupcami Sekcie finančného trhu (ďalej len „SFT“), ako aj nimi pripraveného podkladu (materiálu) vyplýva, že ETF sú fondy, na ktorých účasť je reprezentovaná akciami. Výhodou týchto fondov je, že akcie ETF sú obchodované na  burzách cenných papierov. Každý ETF môže mať rôznu formu, t. j. môžu byť s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity (podľa SFT existuje 7 typov ETF štruktúr), a z tohto dôvodu aj rôzny daňový režim uplatňovaný na zdaňovanie príjmov plynúcich fondu, resp. zdaňovanie fondu samotného, v závislosti od daňových predpisov štátu, v ktorom je  ETF založený alebo zriadený. Spravidla väčšina ETF fondov je zriadená ako otvorený podielový fond (obdoba otvoreného podielového fondu ako v Slovenskej republike spravovaného správcom), na ktorom je účasť reprezentovaná akciami s tým rozdielom, že akcie ETF sa až na osobitné prípady (zrušenie ETF fondu) neredemujú voči fondu (neodpredávajú sa naspäť ETF fondu), ale investor spravidla realizuje výnos z tejto akcie prostredníctvom jej predaja na burzových trhoch.

 Práve vzhľadom na to, že tieto ETF fondy môžu mať rôznu štruktúru a rôzny daňový režim (fond môže, aj nemusí podliehať zdaneniu dane z príjmov) je ministerstvo toho názoru, že z pohľadu zákona  o dani z príjmov nie je možné zaujať jednoznačné stanovisko k danej otázke.

 Pri zaradení príjmu plynúceho z predaja ETF akcie ministerstvo odporúča daňovníkovi zistiť si bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí a následne v Slovenskej republike takýto príjem z predaja akcií posúdiť ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani  príjmov, ako je tomu v prípade predaja akcií na bežnej zdaňovanej obchodnej spoločnosti alebo či ide o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, t. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch,  je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch, kedy by z pohľadu zákona o dani z príjmov išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Každú situáciu preto ministerstvo odporúča riešiť individuálne v závislosti od štruktúry ETF fondu, jeho daňového režimu, pri zohľadnení aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s cieľom zamedziť situáciám, kedy by mohlo dôjsť k nezdaňovaniu príjmov využitím práve tých odlišných prvkov, na strane fondu, ako aj na strane investora.


Chcete vedieť viac o téme zdaňovania ETF? Čítajte, pýtajte sa a diskutujte tu na diskusnom fóre.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.