Stanovisko AOCP k zdaňovaniu príjmov z predaja ETF

24.10.2021  /  Redakcia

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „AOCP“) v nadväznosti na zverejnené stanovisko Finančnej správy SR k otázke zdaňovania príjmov z predaja ETF predkladá verejnosti nasledovné vyjadrenie.

AOCP považuje predmetné stanovisko uverejnené na webovej stránke Finančnej správy SR za vecne nesprávne a v zjavnom rozpore s platným znením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a to z nasledovných dôvodov:

  • zákon o dani z príjmov v §9 ods. 1 písm. k) ustanovuje oslobodenie od dane z príjmu vzťahujúce sa na príjmy z prevodu cenných papierov podľa §8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov pri splnení podmienok, že sa jedná o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a dodržania časového testu ich držby zo strany majiteľa,
  • ETF je súčasťou sústavy cenných papierov podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v zn. n. p. podľa § 2 odsek 2 a už zo svojej samej podstaty a názvu (ETF = Exchange Traded Fund) je to cenný papier obchodovaný na regulovanom trhu,
  • zákon v uvedenom ustanovení §9 ods. 1 písm. k) ani v žiadnom inom ustanovení nevymedzuje len určité druhy cenných papierov zo sústavy cenných papierov príp. ich ďalšiu špecifikáciu, ktorá by vyššie uvedené ustanovenie oslobodenia zužovalo resp. obmedzovalo. Posudzovanie právnej subjektivity  je z tohto dôvodu pri akomkoľvek cennom papieri, teda aj ETF, je v kontexte splnenia zákonných podmienok oslobodenia od dane z príjmu irelevantné,
  • nakoľko pri predaji ETF dochádza k prevodu cenného papiera z pôvodného majiteľa na majiteľa nového a tento cenny papier nie je umorený ako je tomu  v prípade podielových listov otvorených podielových fondov, nejedná sa o tzv. redemáciu podielových listov, ale o prevod cenného papiera, čo radí predaj ETF pod ostatné príjmy z prevodu cenných papierov definované §8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu je možné aplikovať ustanovenie §9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že stanovisko Finančnej správy SR nie je pre daňové subjekty právne záväzné, vyvolalo v radoch existujúcich príp. budúcich investorov a to najmä u bežných občanov pochybnosti a právnu neistotu. Dôsledky takéhoto zneistenia budú mať za následok zníženie už aj tak extrémne nízkej miery úspor obyvateľstva umiestňovaných do verejne obchodovateľných cenných papierov. Toto je v priamom rozpore s napĺňaním zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v SR, a podkopáva snahy o efektívnejšie umiestňovanie finančného majetku obyvateľstva v záujme zabezpečenia finančnej stability.

AOCP preto vyzýva finančnú správu na zmenu zverejneného stanoviska a to tak, aby bolo plne v súlade s platným znením zákona o dani z príjmov.

v Bratislave 22. októbra 2021                                              

 Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.