Sporiace účty – porovnanie aktuálnych ponúk

08.12.2015  /  Martin Gulka

Ak uvažujete nad vytvorením si určitej finančnej rezervy pre prípadné nepredvídateľné situácie, otvorenie si sporiaceho účtu by malo byť vašim rozhodnutím. Úrokové sadzby na týchto účtoch sú v súčasnosti veľmi nízke, no dnes sú sadzby nízke na všetkých vkladových bankových produktoch. Už totiž niekoľko rokov zažívame obdobie nízkych úrokových sadzieb a tieto sadzby rok čo rok klesajú ako na vkladových produktoch, tak aj na úveroch.

Zároveň však treba podotknúť, že sa nachádzame v období nízkej stagnujúcej, či mierne klesajúcej inflácie a nízka inflácia je predikovaná aj do budúcnosti, čo znamená, že z teoretického hľadiska by nemalo dôjsť k reálnemu znehodnoteniu vašich úspor, ak si vyberiete účet so zhodnotením vyšším ako je predikovaná inflácia. Motívom založenia si sporiaceho účtu by však predovšetkým malo byť najmä vytvorenie si finančnej rezervy napríklad pre prípad straty zamestnania, či potreby zaobstarania si tovaru dlhodobej spotreby.

Sporiť si je dnes možné nielen klasickým odkladaním si rovnakej čiastky na svoj sporiaci účet prostredníctvom trvalého príkazu, ale aj cez rôzne špeciálne spôsoby súvisiace s platbami kartou. Niektoré banky ponúkajú možnosť sporenia si takým spôsobom, že napríklad pri každej platbe kartou sa vám zaplatená čiastka zaokrúhľuje nahor a rozdiel medzi zaokrúhlenou sumou a skutočne zaplatenou sumou sa automaticky prevedie na váš sporiaci účet alebo sa na sporiaci účet vždy automaticky prevádza určité percento z daných transakcii a podobne.

Vo väčšine prípadov sa sporiace účty viažu k osobným účtom. To znamená, že si nemôžete v niektorej banke otvoriť len sporiaci účet, ale musíte si najprv otvoriť bežný účet . A až potom si zriadiť sporiaci účet… Z tohto dôvodu je možné, že sa vám budú páčiť podmienky niektorého zo sporiacich účtov, avšak tým, že u nich nemáte otvorený bežný účet, tak si nebudete môcť otvoriť ani ten sporiaci.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje aktuálnu ponuku sporiacich účtov slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk a pod tabuľkou sme sa snažili zhrnúť čo najviac podstatných informácii vzťahujúcich sa k jednotlivým účtom, aby bolo jasné, že čo všetko sa môže skrývať za ponukou, ktorá sa na prvý pohľad zdá veľmi atraktívnou.

Aktuálna ponuka sporiacich účtov:

pozn.: nižšie sadzby sú tzv. základné úrokové sadzby a vyššie sadzby za lomkou sú zvýhodnené úrokové sadzby, ktoré je možné získať pri splnení určitých podmienok

Nielen pri investovaní, ale aj pri sporení a vytváraní si finančnej rezervy by sme sa mali snažiť o čo najmenšie reálne znehodnotenie našich úspor. Resp. v lepšom prípade sa snažiť o reálne zhodnotenie úspor (úrok je vyšší ako inflácia). A preto je pri rozhodovaní vhodné prihliadnuť aj na súčasnú a predikovanú infláciu. Podľa strednodobej predikcie NBS sa pre rok 2016 očakáva inflácia na úrovni 1,0 %. A pre rok 2017 na úrovni 1,9 %. Pre udržanie si reálnej hodnoty našich úspor by sme sa teda mali snažiť o zhodnotenie aspoň vo výške toho jedného percenta pre nasledujúci rok.

pozn.: V grafe sú uvažované základné úrokové sadzby. V skutočnosti však pri splnení určitých podmienok môžete získať aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ktorá je podstatne vyššia ako ZÚS (v tabuľke vyššie uvedené ako aj ZÚS, tak aj zvýhodnené ÚS)

ČSOB Sporiaci účet Štandard

– účet si nevyžaduje pravidelné sporenie, no k účtu sa viaže výpovedná lehota 7 dní. Účet nie je viazaný na bežný účet a úspory sa úročia sadzbou 0,10 % p.a. s tým, že úroky sa pripisujú mesačne. Tento typ sporiaceho účtu je možné otvoriť vo viacerých menách.

ČSOB Sporiaci účet EXTRA

– účet určený pre pravidelné mesačné sporenie minimálne vo výške 15 EUR s tým, že pri aktívnom využívaní bežného účtu je možné získať zvýhodnený úrok vo výške 0,60 % p.a.. Prístup k peniazom je aj v tomto prípade možný až po 7 dňoch od zadania výpovede vkladu.

ČSOB Depozit

– účet bez potreby pravidelného sporenia s možnosťou získania zvýhodnenej úrokovej sadzby 0,80 % p.a. pri aktívnom využívaní bežného účtu. Pri nesplnení podmienok aktívneho využívania bežného účtu platí sadzba 0,30 % p.a.. Úroky sú pripisované mesačne, avšak prístup k nasporeným peniazom má klient až po 35 dňoch od zadania výpovede vkladu. Je však možný predčasný výber bez sankcie raz za mesiac vo výške 25 % zostatku.

OTP Banka Sporiaci účet k bežnému účtu

– účet určený pre pravidelné sporenie s možnosťou výberu svojich prostriedkov kedykoľvek a bez sankcii. Pri aktívnom využívaní bežného účtu je možné získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,10 % p.a.. Inak platí základná úroková sadzba vo výške 0,40 % p.a.. Úroky sú k istine pripisované mesačne.

Prima Banka Sporenie k osobnému účtu

– na prvý pohľad sa zdá byť táto ponuka bezkonkurenčná. Sporiť si pri úrokovej sadzbe 5 % ročne v období, keď takúto sadzbu nie je možné nájsť ani pri termínovaných vkladoch s najdlhšou viazanosť, je naozaj lákavé. No pri čítaní podmienok človek hneď zistí, že sporiaci účet nie je tak atraktívny ako sa na prvý pohľad zdal. S týmto sporením súvisia nasledovné podmienky:

Privatbanka BONUS Konto

– sporiaci účet na pravidelné, ale i nepravidelné sporenie. Základná úroková sadzba (ZÚS) je 0,18 % p.a., no klienti majú možnosť získať tzv. bonus vo forme násobku ZÚS. Bonus (+0,54 % pri viazanosti 3 mesiacov, +0,90 % pri viazanosti 6 mesiacov a +1,44 % pri viazanosti 12mesiacov) klient získa len za podmienky, že počas 3 mesiacov urobí maximálne 1 výber/prevod a maximálne do výšky 30 % aktuálneho zostatku. V absolútnom vyjadrení sú však výšky bonusov limitované. Napríklad, najvyšší bonusový úrok pri viazanosti 3 mesiace je 30 EUR, pri viazanosti 12 mesiacov je to 80 EUR a pri viazanosti 12 mesiacov je to 360 EUR. Výber peňazí z úsporného vkladu je možný kedykoľvek, no v tom prípade vám už zaniká nárok na bonusovú úrokovú sadzbu a klientovi bude vyplatený iba základný úrok (0,18 % p.a.).

Poštová banka Dobré sporenie REZERVA

– sporenie je možné otvoriť aj bez nutnosti využívania osobného účtu. Na sporenie je možné kedykoľvek pripisovať ďalšie vklady. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu (1,00 % p.a.) je možné získať pri aktívnom využívaní osobného účtu. Inak platí základná úroková sadzba, t.j. 0,50 % p.a.. Na rozdiel od Dobrého sporenia ISTOTA, je toto sporenie bez viazanosti. Úroky sú pripisované mesačne.

Poštová banka Dobré sporenie ISTOTA

– základná úroková sadzba tohto sporiaceho účtu je 1,25 %, čo je vyššie ako v prípade Dobrého sporenia REZERVA, pretože pri tomto sporiacom produkte si sporíte s viazanosťou na 10 rokov. Zvýhodnenú sadzbu vo výške 2,50 % p.a. je možné získať za pravidelné sporenie aspoň vo výške 10 EUR mesačne (maximálne je možné si sporiť 500 EUR mesačne). Úrokové sadzby sú garantované počas celej doby viazanosti. Úroky sú pripisované raz ročne. Tento typ sporenia sa zdá byť výhodný najmä ako spôsob sporenia si na dôchodok. Pri pravidelnom sporení je garantovaná sadzba 2,50 % p.a. počas desiatich rokov. Podobný výnos poskytujú dlhodopisové fondy v druhom pilieri.

Prvá stavebná sporiteľňa Sporenie Lišiak

– toto je sporenie je bez nutnosti pravidelného sporenia a sadzbou 1,00 % p.a. sa vám úročí čiastka až do 160 000 EUR. Ako aj vklad, tak aj výber môžete uskutočniť kedykoľvek a bez poplatku. Úroky sa pripisujú raz ročne.

Sberbank Sporiaci účet

– bonusový úrok vo výške 1,20 % je možné získať pri splnení určitých podmienok  (žiadny výber, minimálny kredit 20 EUR, či zostatok na účte nižší ako 50 tis. EUR), inak platí základná úroková sadzba 0,10 % p.a.. Úroky sú pripisované na konci mesiaca. Sporiaci účet je bez viazanosti s možnosťou dodatočných vkladov.

SLSP Sporenie k účtu

– ide o pravidelné sporenie k bežnému účtu. Sporiť si je možné od 10 do 1 000 EUR mesačne s nárokom mimoriadneho vkladu do 10 000 EUR za kalendárny rok. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške 1,00% p.a. je možné získať len ak suma sporenia bude viac ako 250 EUR a nasporená suma nepresiahne 100 000 EUR. K jednému účtu si je možné zradiť viacero sporení.

VÚB Sporiaci účet

– ide sporiaci produkt, ktorý si môžete zvoliť k svojmu osobnému účtu. Úrokovou sadzbou 0,50 % p.a. je úročná čiastka maximálne do výšky 30 000 EUR. Ešte dopĺňame, že od nového roku sa sadzba na sporiacom účte znižuje na 0,30 % p.a..

mBank eMax

– je sporiaci účet, ku ktorému klient dostane platobnú kartu a vaše peniaze sú zhodnocované úrokovou sadzbou 0,05% p.a s mesačným pripisovaním úrokov. Dalo by sa povedať, že produkt eMax je takmer totožný s klasickým bežným účtom, no s určitým nízkym úročením zostatku.

mBank eMax Plus

– klasický sporiaci účet bez viazanosti, pri ktorom je možné pri splnení určitých podmienok získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,0% p.a. (avšak iba do výšky zostatku 4 000 EUR). Inak platí základný úrok 0,15 % p.a..

mBank mSporenie

– ide o pravidelné sporenie k bežnému účtu spôsobom typu “Percento z transakcii”, “Koncovky z transakcii”, či “Fixná suma pri uskutočňovaní transakcii”. Ide o to, že nesporíte klasickým spôsobom, že vám napríklad mesačne odchádza určitá suma z bežného účtu na sporiaci účet. Ale sporíte si takým spôsobom, že pri každej platbe kartou vám odíde na mSporenie určité percento z ceny transakcie a pod.. Úrokovou sadzbou 1,40 % p.a. sa vám však úročí iba zostatok do výšky 4 000 EUR.

Zuno Sporenie

– je sporiaci účet, ktorý si je možné zriadiť k bežnému účtu. Z účtu je možné kedykoľvek realizovať výbery a vklady bez poplatku bez nutnosti udržiavania minimálneho zostatku. Úroky sú pripisované mesačne a sporiť si je možné aj v cudzích menách. Úroková sadzba 0,50 % platí, ak si Sporenie zriadite k bežnému účtu, za ktorý sa neplatí a úroková sadzba 0,70 % platí, ak si Sporenie zriadite k tzv. Účtu Plus, čo je bežný účet za 2,80 EUR mesačne.

Zuno Sporenie Plus

– je sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ktorú je možné získať v prípade, že si peniaze zo sporenia nepošlete inam. Ak v danom mesiaci zrealizujete nejakú debetnú transakciu, za daný mesiac vám nebudú na sporenie pripísané žiadne úroky. Úrokovou sadzbou 1%, či 1,20% (v závislosti od typu bežného účtu) sa vám úročí zostatok do výšky 12 000 EUR.

Fio Konto

– tento účet je podobný produktu eMax od mBank. Aj k tomuto sporiacemu účtu môžete získať platobnú kartu s tým, že máte jeden výber hotovosti mesačne z akéhokoľvek bankomatu. Úroková sadzba je 0,30 % p.a..

Effective účet

– je sporiaci účet s viazanosťou a minimálnym vkladom 50 EUR. Ak si teda chcete zo svojho sporenia vybrať nejaké peniaze, je potrebné zadať výpoveď, ktorá trvá až dva mesiace. Je síce pravda, že je možné zadať aj viacero výpovedí na akúkoľvek výšku vkladu, avšak stále je to pre klienta zaťažujúce a pri úrokovej sadzbe 0,20 % p.a nie je tento sporiaci účet ničím zaujímavým.

Aktuálne porovnanie sporiacich účtov nájdete aj na portáli Hyperfinancie.sk