Existujú garancie pri investovaní?

05.04.2023  /  Redakcia

Často sa stretávame s názorom, že investovanie je rizikové a aj preto mnoho ľudí drží svoje peniaze na bežných účtoch za nízke úrokové sadzby, či dokonca doma „pod vankúšom“. Na otázku, prečo nenechajú svoje peniaze zarábať a neinvestujú prichádza odpoveď: „Keby mi garantovali výnos, tak investujem“.  

Vo svete investovania existujú aj garancie, avšak s investovaním je vždy spojené aj riziko. Investovať sa dá jednorazovo alebo pravidelne prostredníctvom sporiacich programov a podľa investičného cieľa je na výber množstvo finančných nástrojov s rôznou mierou rizika. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia možnosť zhodnotenia, tým je vyššie riziko. Tiež ale platí, že investovanie je beh na dlhú trať. Kto hľadá zhodnotenie peňazí v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, v investičnej oblasti nepochodí. Raz príde rast, inokedy pokles, no dlhodobá krivka vždy vykazuje pozitívny trend.

Jednou z najväčších chýb spojených s investovaním je, že neinvestujeme.

Počas inflácie peniaze strácajú svoju hodnotu nielen doma vo „vankúši“, ale aj na bežných účtoch, ktoré sú už dlhší čas úročené skoro na nulovej úrovni. Nielen v takomto období je investovanie príležitosťou ako zmierniť (alebo aj ochrániť) klesanie hodnoty našich úspor a peňazí. Kľúčom, ako sa proti inflácii úspešne brániť, je preto nedržať peniaze zbytočne mimo obehu, ale dať im možnosť zhodnocovať sa investovaním prostredníctvom napríklad podielových fondov alebo sporiacich programov.

„Keby mi garantovali výnos, tak investujem“

Špeciálna akcia Prvého realitného fondu vám garantuje výnos. Ak v období od 6.3.2023 do 28.4.2023 investujete do Prvého realitného fondu pod špeciálnym špecifickým symbolom na 1 100 dní, získate garantovaný výnos minimálne 10%.  V súvislosti so špeciálnou akciou Prvého realitného fondu 10% za 1 100 dní musí investor splniť podmienky určené vo verejnom prísľube, ktorého úplné znenie je na www.iad.sk alebo na www.prf.sk. Dátumy trvania špeciálnej akcie predstavujú dátumy vydania podielových listov, nie dátumy pripísania finančných prostriedkov na účet Prvého realitného fondu. Akcia je určená pre nových aj existujúcich investorov.

Prvý realitný fond už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom období, keď dosiahol za rok 2022 (od 31.12.2021 do 31.12.2022) zhodnotenie 5,64%. „Pravidelne upravovaná skladba portfólia spolu s aktívnym prístupom pri riadení nájomných vzťahov a hotovostných tokov nám umožňuje aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s. a portfólio manažér Prvého realitného fondu.

Investovaním do Prvého realitného fondu investujete do podielových listov fondu, ktorý má nehnuteľnosti v majetku svojich realitných spoločností. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na dlhšie obdobie. 

Aké nehnuteľnosti nájdete v portfóliu realitných spoločností fondu?

Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave – TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Do portfólia tiež partia obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska.

Už 32 rokov správna adresa pre vaše investície

IAD Investments, správ. spol., a.s.  je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,86 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. Medzi najviac oceňované podielové fondy odbornou a laickou verejnosťou patria Prvý realitný fond, Growth Opportunities a najstarší slovenský podielový fond 1.PF Slnko. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk. Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.


Upozornenie:
Tento materiál je marketingovým oznámením
. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami Prvého realitného fondu spravovaného IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk  Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.


 

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.